Inkluze žáků etnických menšin do českého vzdělávacího systému. Případová studie škol v Podbořanech a jejich blízkém okolí.

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá tématem inkluze se zaměřením na etnicky odlišné žáky. Autorka předkládá základní informace o inkluzi a dalších důležitých pojmech, které s ní souvisí. Pojednává např. o integraci, exkluzi, inkluzivním vzdělávání, kultuře či komunikaci. Součástí práce jsou také informace, které nastiňují možné problémy v rámci inkluzivního vzdělávání dvou konkrétních etnických menšin Vietnamců a Romů. Autorka dále uvádí faktory, které inkluzi ovlivňují. Je zde také nastíněna současná situace, jak probíhá inkluzivní vzdělání v České republice.
This thesis deals with the inclusion of ethnic minority pupils. The author presents basic information about inclusion and other related terms. The author concerns for example with integration, exclusion, inclusive education, culture or communication. One of the part of this thesis is also the information describing potential problems related to inclusive education of two ethnic minorities the Vietnamese and the Romanies. The author also mentions the factors which influence the inclusion. The description of the current situation of inclusive education in the Czech Republic is provided as well.
Description
Subject(s)
inkluze, inkluzivní vzdělání, etnikum, kultura, romská komunita, vietnamská komunita, inclusion, inclusive education, ethnic groups, culture, the Romani community, the Vietnamese community
Citation
ISSN
ISBN