Opožděný vývoj řeči u dětí v mateřské škole

Abstract
Předložená bakalářská práce se věnuje analýze příčin poruch řeči u dětí s narušeným vývojem řeči v mateřské škole. Praktická část práce je věnována kvalitativnímu výzkumu, kdy prostřednictvím případové studie na základě zaznamenaných a získaných informací, vlastního pozorování a šetření byly analyzovány příčiny opožděného vývoje řeči u dvou vybraných dětí - chlapce a dívky v mateřské škole, přičemž bylo zjištěno, že ačkoliv se opožděný vývoj řeči u obou sledovaných dětí projevuje velmi podobně, u každého jde s největší pravděpodobností o zcela odlišnou příčinu. U chlapce se předpokládá, že jeho opožděný vývoj řeči souvisí s genetickým zatížením, u dívky je naopak způsoben nepodnětným prostředím.
The presented bachelor thesis deals with the analysis of the causes of speech development in children with impaired speech development in kindergarten. The practical part of this thesis is devoted to qualitative research, which through a case study based on recorded and obtained information, self-observation and investigation analyzed the causes of delayed speech development in two selected children - a boy and a girl in kindergarden, and it was found that although delayed development speech in both monitored children manifests very similarly, in each case it is most likely a completely different cause. In case of a boy, it is assumed that his delayed speech development is related to the genetic factors, while at a girl it is caused by a non-stimulating environment.
Description
Subject(s)
řeč, komunikace, opožděný vývoj řeči, logopedie, předškolní věk, speech, communication, delayed speech development, speech therapy, preschool age
Citation
ISSN
ISBN