Zjištění spokojenosti strávníků se službami v menze TUL

Title Alternative:Research on Customers´Contentment with Services in Students´ Canteen of Technical University of Liberec
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis was done in favour of the management of the Student hostels and canteens of the Technical University in Liberec. As there had been no complex information on contentment and requests of the canteen customers available, it was necessary to do an extensive marketing research on this topic. The aim of the thesis was to map the current state, analyze particular elements of the marketing mix, and on the basis of both the analysis and questionnaire investigation present a set of measures to be taken to increase customers{\crq} contentment. The thesis is divided into six main parts. The first part deals with the basic characteristics of the Technical University Students{\crq} Canteen and with its activities. The input analysis follows, which describes the marketing surroundings of the canteen and particular elements of the marketing mix. On the basis of the established knowledge, SWOT analysis is made, which is the starting point for setting research aims and for the questionnaire formation. The third part deals with the theory of marketing research, in the fourth part the research is realized. A separate chapter is devoted to the presentation of the research results via graphs, charts and comments. The last part summarizes the research results and presents a survey of arising recommendations for the management of Students Hostels and Canteens.
Diplomová práce byla vyhotovena pro vedení Kolejí a menz Technické univerzity v Liberci. Vzhledem k tomu, že dosud nebyly k dispozici žádné ucelené informace o spokojenosti a přání zákazníků menzy, bylo třeba provést na toto téma rozsáhlejší marketingové šetření. Cílem práce tedy bylo zmapovat současnou situaci, analyzovat jednotlivé prvky marketingového mixu a na základě výsledků tohoto rozboru a dotazníkového šetření předložit vedení KaM soubor návrhů na zvýšení spokojenosti strávníků. Práce je rozdělena na šest hlavních částí. První část je věnována základní charakteristice menzy TUL a seznámení s její činností. Následuje vstupní analýza, která popisuje marketingové prostředí menzy a jednotlivé prvky marketingového mixu. Na základě zjištěných poznatků je poté provedena SWOT analýza, která je výchozím bodem pro stanovení cílů výzkumu a pro tvorbu dotazníku. Třetí část se zabývá teorií marketingového výzkumu, čtvrtá část pak jeho praktickou realizací. Samostatná kapitola je věnována prezentaci zjištěných výsledků pomocí grafů, tabulek a slovních komentářů. Poslední část práce potom shrnuje výsledky výzkumu a uvádí doporučení pro vedení KaM, která z nich vyplývají.
Description
katedra: KMG; přílohy: 1 CD; rozsah: 95 s., 35 s. příloh
Subject(s)
marketing, marketing research, research on customers´contentment, technical university in liberec, students´canteen, marketing, marketingový výzkum, výzkum spokojenosti zákazníka, dotazování, technická univerzita v liberci, menza
Citation
ISSN
ISBN