Práce s dítětem s vývojovou dysfázií v mateřské škole

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na činnost dítěte s vývojovou dysfázií v mateřské škole a zároveň je vytvořením programu pro další výukové procesy. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývá definicí vývojové dysfázie, vymezením pojmu a její charakteristikou. Jsou zde vymezeny také termíny jako etiologie, symptomatologie, diagnostika vývojové dysfázie a charakteristika vývoje dětské řeči a jazyka. Věnuje se jak samotnému vývoji řeči, tak jejímu opožděnému vývoji. Popisuje dva druhy, a to fylogenetický a ontogenetický řečový vývoj. Práce zmiňuje též jazykové roviny řeči. V poslední teoretické části jsou popsány metody výuky dítěte s vývojovou dysfázií a vhodné aktivity pro lepší rozvoj oslabených oblastí. Praktická část se věnuje tvorbě aktivit pro dítě s vývojovou dysfázií v mateřské škole. Zabývá se pozorováním dítěte v kolektivu mateřské školy a tvorbě aktivit vhodných pro rozvoj jednotlivých oslabených funkcí. U každé aktivity je napsána reflexe, která poukazuje na rozdíl mezi dítětem s vývojovou dysfázií a ostatními dětmi v mateřské škole.
The bachelor's thesis focuses on the activities of a child with developmental dysphasia in kindergarten and at the same time is the creation of a program for other teaching processes. The work is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part deals with the definition of developmental dysphasia, the definition of the term and its characteristics. Terms such as etiology, symptomatology, diagnosis of developmental dysphasia and characteristics of child speech and language development are also defined here. It deals with both the actual development of speech and its delayed development. He describes two types, namely phylogenetic and ontogenetic speech development. The work also mentions the linguistic levels of speech. In the last theoretical part, methods of teaching a child with developmental dysphasia and suitable activities for better development of weakened areas are described. The practical part is devoted to the creation of activities for a child with developmental dysphasia in kindergarten. It deals with the observation of the child in the collective of the kindergarten and the creation of activities suitable for the development of individual weakened functions. For each activity, a reflection is written that points out the difference between a child with developmental dysphasia and other children in kindergarten.
Description
Subject(s)
Vývojová dysfázie, vada řeči, narušený vývoj řeči, logopedie, řeč, předškolní věk
Citation
ISSN
ISBN