Charakteristika dívky s atypickým autismem

Abstract
Závěrečná práce se zabývá tématem charakteristika dívky s atypickým autismem. Teoretická část předkládá výklad a popis jednotlivých termínů souvisejících s tématem práce.Cílem praktické části je popis a projevy atypického autismu u sledované dívky a doporučení pro speciálně-pedagogickou praxi s touto žákyní.
The final work deals with the topic of the characteristics of a girl with atypical autism. The theoretical part presents an explanation and description of individual terms related to the topic of the work.The aim of the practical part is a description and manifestations of atypical autism in the observed girl and recommendations for special pedagogical practice with this student.
Description
Subject(s)
Atypický autismus, poruchy autistického spektra, edukace, kazuistika, speciálně-pedagogická opatření, Atypical autism, autism spectrum disorders, education, case studies, special pedagogical measures
Citation
ISSN
ISBN
Collections