Vliv přídavných automobilových potahů na výsledky měření H-bodu

Abstract
Práce je zaměřená na oblast testování automobilových sedaček během sériové výroby se zaměřením na měření H-bodu při použití přídavných automobilových potahů. Jsou popsány základní metody zkoušení, kontrolní systémy a vybrané prvky bezpečnostní výbavy. Dále je zkoumán vliv použití přídavných potahů na posun v trojrozměrném souřadném systému. Na základě výsledků experimentu jsou vyhodnoceny vhodné přídavné potahy pro použití na vybraných sedačkách z hlediska H-bodu a jeho tolerancí. Zjištěné závěry vedly k vytvoření návrhu metodiky testování těchto potahů. Jedná se o vodítko, jak by šly tyto produkty testovat i z jiného pohledu, než pouze jejich vlivu na funkci airbagu automobilové sedačky.
The thesis is focused on the testing of car seats during serial production with a focus on measuring of the H-point, by using additional automotive coatings. There are described the basic methods of testing, control systems and selected components of safety equipment. Furthermore are examined the effects of the use of additional coatings to shift in a three dimensional coordinate system. Based on the results of the experiment are evaluated suitable additional coatings for use on the selected seats in terms of the H-point and its tolerance. These findings have led to the creation of the methodology for testing of these coatings. This is a clue as to how these products could be tested from a different perspective than just their effect on the function of the airbag for automobile seats.
Description
Subject(s)
H-bod, R-bod, automobil, sedačka, potah, testování, H-point, R-point, car, seat, cover, testing
Citation
ISSN
ISBN