Vývoj postojů žáků na 1.stupni ZŠ k problematice trvale udržitelného rozvoje

Title Alternative:The Evolution of Primary School Pupils´ Attitudes towards the Challenge of Sustainable Development
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá tématem trvale udržitelný rozvoj (TUR). Cílem šetření je zhodnotit postoje žáků 2. a 5. ročníků prvního stupně ZŠ k principům TUR, dále práce tyto postoje analyzuje a porovnává je z hlediska jejich vývoje. Zvolenou metodou je pohádkový dotazník, který je zaměřený na vybrané principy TUR: princip dlouhodobé perspektivy, princip BAT, princip předběžné opatrnosti, princip ohledu na přírodu, princip změny vzorce spotřeby a výroby a princip odpovědnosti - za své chování, za chování druhých a k budoucím generacím. Statistické zhodnocení ukázalo, že postoje dětí mladšího školního věku k principům TUR jsou pozitivní, dále dochází k vývoji těchto postojů, a to kladným směrem.
The diploma work deals with the topic of sustainable development (SD). The aim of the research is to evaluate attitudes of Primary school pupils (2nd and 5th class) towards the principles of SD, furthermore to analyse these attitudes and compare them in terms of their development. This is achieved by the method of a fairy-tale questionnaire aimed at the selected principles of SD: the principle of the long-term perspective, the BAT principle, the principle of the preliminary caution, the principle of the regard of the nature, the principle of the change of production and consumption formulas and the principle of the responsibility - for our and other people´s behaviour and towards future generations. Statistical evaluation showed that Primary school pupils´attitudes towards the principles of SD are positive and they are further evolving in a positive direction.
Description
katedra: KPV; rozsah: 94 s.
Subject(s)
trvale udržitelný rozvoj (tur), agenda 21, pilíře tur, principy tur, životní prostředí, environmentální vzdělávání, ekologická výchova, výzkum postojů dětí mladšího školního věku k principům tur, sustainable development (sd), agenda 21, pillars of sd, principles of sd, environment, environmental education, ecological education, research in young children attitudes towards the principles of sd
Citation
ISSN
ISBN