Rozdíly mezi chlapci a dívkami ve schopnosti porozumět textu

Abstract
Diplomová práce s názvem: Rozdíly mezi chlapci a dívkami ve schopnosti porozumět textu se zabývá dětmi mladšího školního věku a jejich schopností porozumět textu. V teoretické části se věnuje pojmům: čtení, čtenářská gramotnost, porozumění textu a dalším termínům, které se týkají dané problematiky. Z psychologického pohledu popisuje osobnost dítěte mladšího školního věku a její specifika. Práce seznamuje s dosavadními výzkumy čtenářské gramotnosti PISA a PIRLS, a následně se zamýšlí nad jejich výsledky. V praktické části se zaměřuje na výzkum úrovně porozumění textu u žáků 1. stupně ZŠ a v dalším kroku porovnává výsledky výzkumu z genderového hlediska. Využívá k tomu metody experimentální výuky, dotazník a pracovní list s didaktickým testem. Součástí diplomové práce je soubor pracovních listů zaměřených na rozvoj a testování porozumění textu. Soubor je určený pro pedagogy i rodiče žáků.
The diploma thesis named: Differences between boys and girls and their ability to understand written text deals with junior school students and their ability to understand written text. The theoretical part focuses on terminology: reading, literacy, ability to understand written text, and other terms which relate to the issue. It describes personality of junior school students and its specifics from psychological point of view. It gives information on existing research projects of literacy, i.e. PISA and PIRLS, and evaluates their results. The practical part focuses on research of the level of ability of junior school students to understand written text, and further it compares the results of the research from the point of view of gender. It uses methods of experimental education, a questionnaire and a worksheet including a didactic test. The diploma thesis contains a folder of worksheets to develop and test the ability to understand written text intended for teachers and student´s parents.
Description
Subject(s)
čtení, čtenářská gramotnost, porozumění textu, žák mladšího školního věku, gender, pracovní list, didaktický test, reading, literacy, ability to understand written text, junior school student, gender, worksheet, didactic test
Citation
ISSN
ISBN