Komunikační strategie ve vybraném podniku

Abstract
Bakalářská práce se zabývá komunikační strategií ve vybraném podniku pohybující se na drogistickém trhu. V první části práce jsou představena teoretická východiska marketingové komunikace, její nástroje komunikačního mixu a základní fakta o konkurenci. Cílem praktické části je analyzovat nástroje komunikačního mixu společnosti, následné porovnání s dvěma přímými konkurenty pohybující se na stejném trhu a na základě získaných informací se snaží navrhnout opatření pro optimalizaci komunikační strategie podniku. Práce nakonec zhodnocuje, že není potřeba výrazně měnit marketingovou strategii společnosti, a proto se především zaměřuje na optimalizaci již používaných komunikačních nástrojů.
This bachelor thesis deals with the communication strategy of chosen company which is focused on drugstore market. First part of work introduces the theoritical basis of communication strategy, its implements of communication mix and basic facts about competition. The aim of the practical part is to analyze implements of communication mix of chosen company. Afterwards it compares two main competitors within the same market and on the basis of gained information, it tries to propose measures to optimize the communication strategy of the company. The work describes in the end facts, that it is not necessary to change marketing strategy of the company noticeably. That is the reason why it is focused more on optimization of communication implements which are already used by the company.
Description
Subject(s)
Komunikační strategie, komunikace, nástroje komunikačního mixu, porovnání, konkurence, zákazník, optimalizace, Communication strategy, communication, implements of communication mix, comparison, competition, customer, optimization
Citation
ISSN
ISBN