Logopedická problematika u dětí předškolního věku

Abstract
Tématem bakalářské práce je logopedická problematika u dětí předškolního věku. Cílem bakalářské práce je zjistit a popsat možnosti logopedické pomoci poskytované v rámci běžné mateřské školy.Teoretická část bakalářské práce se zabývá vývojem řeči, narušenou komunikační schopností, teoretickou analýzou pojmových znaků vybraných dětí s logopedickými problémy a logopedickou prevencí v mateřských školách.Praktická část je zaměřena na formy a metody logopedické prevence poskytované učitelkami v mateřských školách. Anketního šetření se zúčastnilo 53 učitelek mateřských škol Libereckého kraje, které odpovídaly na 26 otázek.
The topic of the bachelor thesis is speech therapy problematics in preschool aged children. The aim of the bachelor's thesis is to find out and describe the possibilities of improving speech therapy provided within common kindergartens.The theoretical part of the bachelor's thesis focuses on speech development, impaired communication skills, theoretical analysis a selection of children with speech disorders and speech therapy prevention in kindergartens.The practical part is focused on the forms and methods of speech therapy prevention provided by kindergarten teachers. The 26 question survey was done by 53 kindergarten teachers in the Liberec region.
Description
Subject(s)
mateřská škola, logopedická prevence, řeč, komunikace, narušená komunikační schopnost, kindergarten, speech therapy prevention, speech, communication, impaired communication ability
Citation
ISSN
ISBN