Možnosti využití osobnostní a sociální výchovy na letním táboře pro děti mladšího školního věku k rozvoji kreativity a posílení vztahů ve skupině

Abstract
Tato bakalářská práce představuje návrh programu letního dětského tábora pro děti mladšího školního věku. Tento tábor se zaměřuje na rozvoj dítěte pomocí osobnostní a sociální výchovy. Bakalářská práce se dělí na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část se snaží zmapovat oblasti, které se týkají mladšího školního věku, volného času a práce s kolektivem. Důraz je kladen na přiblížení osobnostní a sociální výchovy a jejím využití na letních táborech. Praktická část je zaměřena na vlastní návrh programu letního tábora pro děti mladšího školního věku, jeho realizaci a zhodnocení.
This bachelor thesis introduces a suggested programme plan for a summer camp for primary school children. The camp itself focuses on developing personality traits and social skills through the methods of personal and social education. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part aims to analyze the methodology and scientific branches associated with elementary school children, the children's free time and the ways of working with a group of such individuals. The main emphasis is on the personality and social education and its utilization by summer camps.The practical part focuses on the actual suggested programme plan for the primary school children, its realisation and evaluation.
Description
Subject(s)
Osobnostní a sociální výchova, mladší školní věk, vývoj, tábor, kreativita, vztahy ve skupině, personal and social education, primary school, personality development, summer camp, creativity, relationships within a group
Citation
ISSN
ISBN