Vývoj biodegradabilního objemného scaffoldu pomocí elektrostatického zvlákňování do kapaliny.

Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na vývoj biodegradabilního scaffoldu elektrostatickým zvlákňováním do kapaliny. Cílem bylo vyvinout a postavit zvlákňovací aparaturu, která umožní zvlákňovat objemné 3D struktury vhodné pro využití v tkáňovém inženýrství. Pro vývoj byla použita zvlákňovací aparatura, která umožňovala zvlákňovat polymerní roztok do kapaliny. Ta byla modifikována tak, aby splňovala požadavky pro vyvíjený scaffold. Bylo zjištěno, že pro získání homogenní objemné struktury je podstatné, aby zvlákňování probíhalo pouze do kapaliny a nedocházelo k ulpívání nanovláken na stěnách zvlákňovacího bazénku. Během vývoje byly vytvořeny tři série vzorků z polykaprolaktonu, na kterých byla zkoumána morfologie vlákenné struktury. V závěru byly provedeny základní in vitro testy, které měly potvrdit využití pro tkáňové inženýrství.
This bachelor thesis is focused on development of biodegradable scaffolds by means of wet electrospinning. The goal was to develop and construct a spinning apparatus that will enable spinning large 3D structures suitable for use in tissue engineering. A spinning apparatus enabling wet spinning of a polymer solution was used for the development. It was modified to meet requirements for the scaffold. It was determined that in order to obtain homogeneous voluminous structure, it was necessary for the spinning process to be wet. In addition, it was necessary to prevent adhesion of the nanofibres to the colector pool walls. Three series of polycaprolactone materials were produced during the development, on which the morphology of fibrous structure was examined. As a concluding step, elementary in vitro tests were performed to confirm the usability for tissue engineering.
Description
Subject(s)
elektrostatické zvlákňování do kapaliny, polykaprolakton, nosiče buněk, nanovlákna, tkáňové inženýrství, wet electrospinnig, polycaprolactone, scaffold, nanofibers, tissue engineering
Citation
ISSN
ISBN