Problematika specifických poruch učení z pohledu vychovatele dětského domova

Title Alternative:Problem s of specific learning disorders from point of view children´s home tutor.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
In my bachelor the sis I devoted to the research inquiry into frequency of occurence of specific disorders of learning. The research was with children at the age of 8-12,who attend 1.-5.year of special classes at elementary school.Theoretikal part is engaged in deliminatin of terms, history, causes and diagnosis of specific disorders of learning.It is located with a view to the different possibilities of their recitificetion.The practical part follows this part where I determined the frequency of occurence and ways of teaching at 64 children. The aim of my thesisi was to unify and harmonize the tutor´s educational working and school working in care of child with specific disorders of learning.
Ve své bakalářské práci jsem se věnovala průzkumovému šetření četnosti výskytu specifických poruch učení u dětí ve věku 8-12let,které navštěvují 1.-5.ročník speiálních tříd při základní škole. Teoretická část se zabývala vymezením pojmů, historií, příčinami a diagnózou specifických poruch učení se zaměřením na různé možnosti jejich nápravy. V praktické části jsem prostřednictvím dotazníkového šetření a vlastního pozorování zjišťovala četnost výskytu a způsob výuky u zkoumané skupiny 64 dětí. Cílem práce bylo sjednotit a sladit výchovné působení vychovatele dětského domova a školy v péči o dítě se specifickou poruchou učení.
Description
katedra: KSS; přílohy: 2 krát CD ROM; rozsah: 88 s., 13 příloh
Subject(s)
education, teaching, specific disorders of learning, dislexy, disgraphy, disorthography, discalculaly, dispracticy, specific troubeles, analysis, synthesi, visual, perception, reeducation, questionnaire, výchova, výuka, specifické poruchy učení, dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, specifické potíže, analýza a syntéza, zrakové vnímání, sluchové vnímání, reedujace, dotazník
Citation
ISSN
ISBN