Analýza časových řad ekonomických ukazatelů podniků poskytujících služby

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tématem této bakalářské práce je Analýza časových řad ekonomických ukazatelů podniků poskytujících služby, zaměřená na ukazatele příjmů a výdajů na zdravotní služby Zaměstnanecké pojišťovny Škoda (dále jen ZPŠ). Hlavním účelem analýzy je poskytnout analytikům firmy účinný nástroj pro predikci vývoje příjmů a výdajů v závislosti na změně vybraných, nejčastěji se vyskytujících, faktorů. Práce nejprve krátce nastiňuje odlišnosti v majetkové a kapitálové struktuře podniku a charakterizuje skladbu příjmů a výdajů. Následně podrobuje jednotlivé vybrané faktory dílčím regresním a korelačním analýzám, z kterých při výsledném zjištění závislosti odvozuje vývoj hodnot pro následující období. V případě, kdy jsou k dispozici data za celý systém veřejného zdravotního pojištění, provádí rovněž jejich analýzu a porovnává výsledky závislosti s vypočtenými údaji za ZPŠ.
The topic of this thesis is Time series analysis of economic indicators of enterprises that provide services. This analysis is focused on the indicators of revenues and expenditures provided by Škoda health insurance fund for a health care. The main purpose of this analysis is to offer the company's analytics an effective tool which will enable to predict a tendency of revenues and expenditures when they are influenced by most frequent factors. Initially this thesis specializes in differences of capital and property structure and then describes the structure of revenues and expenditures. After that all the chosen factors were tested with the help of correlation and regression analysis. If the results show the relationship, the prediction for the following period is done and finally if there are the data including figures of the indicators of the Czech Republic, the same analysis is done and then the results of analysis are compared with the results of analysis of Škoda health insurance fund.
Description
Subject(s)
Aktiva, časová řada, kapitálová struktura, majetková struktura, náklady, pasiva, příjmy, výdaje, výnosy, zdravotní pojišťovna, zdravotní služby, Assets, time series, capital structure, property structure, costs, liabilities, revenues, expenditure, returns, health insurance fund, health care services
Citation
ISSN
ISBN