Rozvíjení myšlení a aktivního učení na 1. stupni ZŠ

Abstract
Diplomová práce se zabývá rozvíjením myšlení a aktivního učení žáků na 1. stupni základní školy. Předmětem práce bylo sestavit metodickou příručku k jednomu tematickému bloku, která bude vycházet z třífázového modelu učení E-U-R a bude v ní využito aktivizujících metod. Teoretická část se věnuje tématu myšlení, které tvoří základ pro aktivní učení a vysvětluje konstruktivistickou koncepci vyučování z pedagogického a psychologického hlediska. Dále vymezuje pojem výuková metoda a její postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Z několika různých možností klasifikace se práce věnuje nejvíce aktivizujícím metodám, jako jsou metody diskusní, problémové, situační, inscenační a didaktické hry. V závěru teoretické části jsou zmíněny metody používané v konstruktivistické výuce, které jsou označovány také jako metody kritického myšlení. Praktická část představuje vybranou základní školu, kde byla zrealizovaná výuka podle metodické příručky pro učitele 1. stupně. Dále uvádí charakteristiku předmětu přírodověda, pro kterou byly přípravy sepsané podle školního vzdělávacího programu této školy. Některé z příprav byly během dlouhodobé pedagogické praxe aplikovány jejich autorkou a následně zhodnoceny. Praktická část je zakončena kvalitativním průzkumem o používání konstruktivistické koncepce vzdělávání na téže škole. Sběr informací probíhal formou polostrukturovaného rozhovoru s učiteli na prvním stupni.
The Diploma thesis focuses on development of thinking and active learning of pupils at any elementary school in general. The main goal of the work was to compose a handbook regarding one topic based on the E-U-R model with the use of activating methods. The theoretical part deals with the topic of thinking, which forms the basis for active learning and explains the constructivist concept of teaching from a pedagogical and psychological point of view. Furthermore it defines the concept of teaching method and its position in the educational process. Of the several different options of classification, the thesis is mainly focused on activating methods, such as methods of discussion, problem, situational, staging and didactic play. At the end of the theoretical part, it mentions methods used in constructivist teaching, which are also referred as methods of critical thinking. The practical part presents a selected elementary school where teaching was carried out according to the handbook for elementary school teachers. It also presents the characteristics of the subject of natural science, for which the preparations were written according to the school educational program of this school. Some of the preparations were applied during their long-term pedagogical practice by their author and subsequently evaluated. The practical part is ended with a qualitative survey on the use of the constructivist concept of education at the same school. The collection of information was done in the formo f a semi-structured interview with elementary school teachers.
Description
Subject(s)
Model E-U-R, pedagogický konstruktivismus, kritické myšlení, aktivní učení, aktivizující výukové metody, metodická příručka, přírodověda, rozhovor, 1. stupeň ZŠ, průzkum, E-U-R model, pedagogical constructivism, critical thinking, active learning, activating teaching methods, handbook, natural science, interview, elementary school, research
Citation
ISSN
ISBN