Rodina a zdravotně postižené dítě

Title Alternative:Family and Disabled Child
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The Bachelor thesis describes an attitude of the society to disabled people not only from historical point of view, but also in a context of the contemporary modern society. This thesis deals with an integration of handicapped people into the society. It is aimed to families with a disabled child whose handicap appeared before the age of three years describes parent?s reactions to the situation that they have a handicapped child and changes of their lifestyle.Then main purpose of this thesis is to completely describe problems of these families and find out what possibilities they have in a social care area.The Bachelor thesis has two main parts:The first theoretical part is based on a professional literature, a professional resources and a valid legislation.The second part is practical and is based on the survey ? 20 mothers of handicapped children took a part in it. There is included the casuistry of a family for better understanding of this issue. This family looks after a child who is affected by a cerebral palsy.
Bakalářská práce popisuje postoj společnosti k lidem s postižením a to, jak z pohledu historie, tak z pohledu současné moderní společnosti. Zabývá se integrací postižených lidí do společnosti. Práce je zaměřena na rodiny s postiženým dítětem, jehož postižení se projevilo do tří let věku od narození. Bakalářská práce popisuje reakce a chování rodičů na narození postiženého dítěte a jakým způsobem se změnil jejich životní styl.Cílem bakalářské práce je popsat problematiku těchto rodin a zjistit jaké mají možnosti v oblasti sociální pomoci.Bakalářskou práci tvoří dvě hlavní části:Část teoretickou, která je zpracovaná na základě odborné literatury, odborných zdrojů a platné legislativy.Část praktickou, která je zpracovaná na základě dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 20 matek postižených dětí. Pro dokreslení dané problematiky je zde zpracovaná kazuistika rodiny, která pečuje o dítě s dětskou mozkovou obrnou.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 77 s. ( 87 260).
Subject(s)
disabled person, society, socialization, integration, special pedagogy, handicapped child, lifestyle, financial help, citizen?s associations, advisory system, zdravotně postižená osoba, společnost, socializace, integrace, speciální pedagogika, postižené dítě, životní styl, finanční pomoc, občanská sdružení, poradenský proces
Citation
ISSN
ISBN