Prodejní strategie vybraného podniku

Abstract
Diplomová práce je zaměřena na prodejní strategii společnosti Ahold Czech Republic, a.s. Jejím cílem je definovat podstatu a důležité aspekty, na nichž je strategie postavena. Navrhnout taková opatření, která by ji efektivně podpořila a eliminovala rizika snižující potenciál této strategie a objem prodeje. Teoretická část vymezuje problematiku strategického řízení podniku, prodeje a jeho podpory, a vzhledem k tomu, že se prodej uskutečňuje prostřednictvím distribuční cesty, je věnována pozornost i této problematice. Teoretická část je východiskem pro část praktickou, ve které je nejdříve charakterizována vybraná společnost, následuje SWOT analýza, která specifikuje silné, ale i slabé stránky, příležitosti a hrozby společnosti, které mohou pozitivně či negativně ovlivnit jeji činnost a pozici na trhu. Nejpodstatnější částí je popis klíčových částí prodejní strategie, o které se společnost nejvíce opírá. Návrhy a opatření, kterým je věnována pozornost závěrem, by mohly být inspirací pro zdokonalení stávající prodejní strategie společnosti, vyvarování se negativním skutečnostem ovlivňující objem prodeje a přiblížení se k hlavnímu cíli: být nejúspěšnější na maloobchodním potravinářském trhu.
The thesis is focused on sales strategy of Ahold Czech Republic, a.s. Its purpose is to define the essence and important aspects on which the strategy is bulit on, to propose measures that would effectively support it and eliminate the risks of reducing the potential of this strategy and the volume of sales. The theoretical part defines issues related to strategic management of a business, turnover and its support, and since sales are generated through distribution channels, attention is also paid to this issue. The theoretical part is the starting point for the practical part in which the selected company is first specified, followed by a SWOT analysis that specifies the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the company that can positively or negatively affect its activity and position on the market. The most important part describes the key parts of the sales strategy which the company most relies on. Suggestions and measures to be taken into consideration at the end of this thesis could be the inspiration for improving the company's existing sales strategy, avoidance of negative events influencing volume of sales and getting closer to the main target, to be the most successful in the retail food market.
Description
Subject(s)
Čerstvost, kvalita, maloobchod, potraviny, prodej, prodejna, produkty, řetězec, strategické řízení, strategie, trh, Freshness, Quality, Retail, Food, Sale, Stores, Products, String, Strategic Management, Strategy, Market
Citation
ISSN
ISBN