Zaměstnanec a zaměstnavatel v systému důchodového pojištění

Abstract
Diplomová práce se zabývá důchodovým systémem v České republice. Podrobnou analýzou historického vývoje dokumentuje měnící se postavení hlavních účastníků systému - tedy státu, zaměstnavatelů a zaměstnanců. Práce podává ucelený přehled všech současných možností zabezpečení ve stáří, předmětem podrobnější analýzy je však pouze veřejné důchodové pojištění. Poukazuje na výhody i nevýhody průběžně financovaného schématu a popisuje prováděné reformní kroky. Hlavním předmětem zkoumání je existence základních principů systému důchodového pojištění a výhodnost účasti z pohledu jednotlivce. Za pomoci mikroekonomických modelů je analyzováno přerozdělení důchodových práv uvnitř generace pro různé příjmové kategorie zaměstnanců, z konstrukce výpočtu důchodu je odvozena závislost starobního důchodu na předchozích pracovních příjmech a prostřednictvím odhadování celoživotního pojistného a celoživotního důchodu je kvantifikována míra návratnosti vložených prostředků do systému. Vytvořené modely umožňují ověřit tvrzení formulovaná v úvodu práce. Výsledky potvrzují přítomnost zkoumaných prvků a za daných předpokladů prokazují výhodnost účasti jedince v českém důchodovém systému.
The submitted thesis deals with the pension system in the Czech Republic. Using detailed analysis, it documents the changing role of the major participants in the system; these are the state, the employers and the employees. The thesis presents overview of all possibilities for securing oneself in the old age; however, the thesis only deals with the public pension insurance in detail. The thesis points out the advantages as well as the disadvantages of the continuously funded scheme and it describes the reform actions which have been taken lately. Main focus of the research are the basic principles of the public pension system and the convenience of participation for individuals. First, re-allocation of the right to have the pension within one generation of the employees with various incomes is analyzed through microeconomic models; then, the dependence of the old age pension on the previous incomes from the employment is derived from the pension calculation; and the last, the return rate of resources invested into the system is quantified on the basis of the estimates of the lifelong insurance and lifelong pension. The created models enable confirmation of the arguments declared in the introduction of the thesis. The results confirm the presence of the examined elements and when the conditions are fulfilled this thesis demonstrate the convenience for an individual to take part in the Czech pension scheme.
Description
Subject(s)
Česká republika, důchodová reforma, důchodové pojištění, důchodový systém, procentní výměra důchodu, příspěvek, rozhodné období, solidarita, starobní důchod, veřejné důchodové zabezpečení, vyměřovací základ, základní výměra důchodu, zásluhovost, Assessment base, basic pension, contribution, earnings-related pension, equivalence, old age pension, pension insurance, pension reform, pension system, public pension scheme, reference period, solidarity, the Czech Republic
Citation
ISSN
ISBN