PRÁVNÍ ASPEKTY LEASINGOVÉ SMLOUVY V PRAXI

Abstract
Bakalářská práce se zabývá právními aspekty leasingové smlouvy v praxi, ale také všeobecným vymezením leasingu. Leasing je v této práci brán jako jedna z možných forem pořízení majetku v rámci externích zdrojů. V teoretické rovině je cílem práce charakterizovat leasing, aplikovat nový občanský zákoník a vymezit právní aspekty. K dalším cílům se v praktické části řadí také popis průběhu leasingu v praxi a porovnání nabídek na optimální způsob pořízení majetku, kdy byl porovnáván finanční leasing a bankovní úvěr. Nabídky obou těchto finančních produktů byly vypracovány vybranými českými leasingovými společnostmi, které lze zařadit mezi univerzální finanční instituce. V bakalářské práci je zmíněna také Česká leasingová a finanční asociace, z jejíchž výstupů byly čerpány aktuální informace týkající se leasingu v současné době. Výsledkem této práce by měl být přehledný souhrn o možnostech financování formou leasingu v českých podmínkách.
The bachelor thesis addresses laws of leasing contracts including general leasing specification in everyday practice. In this aspect, leasing is considered a form of property acquisition from external sources. In theory, the goal is to assess leasing, apply new civil code and define aspects of the law. Other objectives would include report on the leasing progress in everyday practice and comparing offers for acquring property in the extent of leasing and loan. Both financial offers were developed by selected Czech leasing companies which belong to universal financial institution. The bachelor thesis also discloses informatik about the Czech Leasing and Financial Association from which current information was gathered. The result should be a clear summary variol options to finance by leasing in Czech market.
Description
Subject(s)
Leasing, finanční leasing, operativní leasing, leasingová společnost, nájemce, pronajímatel, smlouva, Leasing, financial leasing, operating leasing, a leasing company, leaseholder, lessor, contract
Citation
ISSN
ISBN