Optimalizace výroby potahů autosedaček s vazbou nazvýšení produktivity

Abstract
Bakalářská práce analyzuje metodiku normování práce ve výrobních podnicích. První část je věnována teoretickému popisu této problematiky, jehož hlavním cílem je popsat přínos normování práce pro optimalizaci výroby a základní způsoby, jak k měření spotřeby časů přistupovat. V praktické části je popsána situace v konkrétní firmě sídlící na severní Moravě, která se zabývá výrobou hlavových opěrek do aut. Práce představuje celkovou analýzu společnosti a návrh jak optimalizovat výrobní proces, je vytvořena norma pro jednotlivé produkty a zakomponování norem do systému odměňování pracovnic. Závěr bakalářské práce je věnován zhodnocení přínosu optimalizace.
The bachelor thesis analyzes work standardization methodology in manufacturing companies. The first part is devoted to theoretical description of the issue where the main objective is to describe the benefits of work standardization to optimize production and basic ways how to approach the measure of time. The practical part describes the situation in a particular company based in Northern Moravia, which produces headrests for cars. The thesis presents an overall company analysis and a possible solution to optimize the production process; a standard is created for each product and standards are incorporated into the worker rewarding system. The conclusion of the bachelor thesis is devoted to evaluate the benefits of optimization.
Description
Subject(s)
optimalizace, norma spotřeby času, normování, analýza, mzda, optimization, standard of time, standardization, analysis, salary
Citation
ISSN
ISBN