Srovnání postupů přijímání Eura v ČR a SR

Title Alternative:Comparison of the advancements in adopting the euro in the Czech and Slovak republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce popisuje vývoj integračních kroků v měnové oblasti v Evropě od jejich prvopočátků z poválečného období. Dále popisuje bouřlivý vývoj v sedmdesátých letech dvacátého století a nakonec uvádí integraci probíhající od konce osmdesátých let po dnešní podobu evropské Hospodářské a měnové unie. Ve třetí kapitole je rozebrána Smlouva o Evropské unii, známá jako Maastrichtská smlouva. Ta obsahuje konvergenční kritéria, jejichž dodržení je nutné pro přijetí eura. Jednotlivá kritéria jsou dále podrobněji popsána. Spolu s popisem smlouvy Paktu stability a růstu jsou tato kritéria rozebrána z pohledu plnění na Slovensku a hlavně v České republice. Čtvrtá kapitola nabízí plány přijetí eura v České republice a popisuje přípravy na zavedení společné měny. Strategie pro zavádění eura je popsána i pro Slovensko, které jím plánuje nahradit slovenskou korunu od 1. ledna 2009. Závěrečná část práce je věnována srovnání těchto postupů.
This Diploma Thesis describes the development of integration steps in monetary area in Europe from its very beginning in the post-war period. It further describes the boisterous development in 1970´s and finally it presents an integration proceeding from the end of 1980´s up to the present appearance of the European Economic and Monetary Union. The third chapter contains an analysis of the Treaty on European Union known as the Maastricht Treaty. It covers the convergence criteria of which observance is necessary for acceptance of Euro. The individual criteria are further described in detail. Together with description of the Stability and Growth Pact these criteria are analysed in term of their performance in Slovakia and especially in the Czech Republic. The fourth chapter offers the plans of Euro acceptance in the Czech Republic and describes the preparations for implementation of common currency. The Euro implementation strategy is described also for Slovakia that has been planning to replace the Slovak Crown from 1 January 2009. The final part of the thesis is devoted to comparison of these procedures.
Description
katedra: KEK; rozsah: 70 s.
Subject(s)
euro, eurozóna, evropská centrální banka, evropská měnová jednotka, evropský měnový systém, mechanizmus měnových kurzů, evropská unie, maastrichtská smlouva, euro, eurozone, european central bank, european currency unit, european monetary system, exchange rate mechanism, european union, maastricht treaty
Citation
ISSN
ISBN