Zúčtování hospodářských transakcí souvisejících se zaměstnanci z účetního a daňového hlediska

Abstract
Předmětem této diplomové práce je charakteristika mzdové problematiky z účetního a daňového pohledu pomocí příkladů z praxe. První část je věnována deskripci základních pojmů charakteristických pro mzdové účetnictví, která je provedená na základě literární rešerše. Druhá část je zaměřena na řešení mzdových případů z hlediska účetního. Jsou charakterizovány povinnosti mzdových účetní a s tím spojená práce s účetním systémem. Poslední část je věnována konkrétním výpočtům mzdy a dalších případů, které s výpočtem mezd souvisejí. Součástí této části je také zpracování ročního zúčtování záloh na dani z příjmu.
The subject of this diploma thesis is the characteristic of payroll issues from the accounting and tax point of view by means of practical examples. The first part is focused on the description of basic terms which characteristic payroll accounting which is based on the literature review. The second part is focused on analysing operations connected with wages from the accounting point of view. The thesis also deals with the dutis of payroll accountants and work with the accounting system. The last part is focused on specific calculations of wages and other cases related to the calculation of wages. This part also includes the processing of annual settlement of advances on income tax.
Description
Subject(s)
daň z příjmu, mzdové účetnictví, sociální pojištění, zaměstnanec, zaměstnavatel, zdravotní pojištění, Employee, employer, health insurance, income tax, payroll accounting, social insurance
Citation
ISSN
ISBN