Prevence poruch a vad výslovnosti u dětí předškolního věku

Title Alternative:Prevention of Deficiencies and Defects of Pronunciation by Pre-School Children
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá teoreticky a prakticky problematikou řeči u dětí s dyslalií v předškolním věku. Jejím cílem byla analýza problematiky řeči u dětí s dyslalií v předškolním věku se zaměřením na její prevenci a následná opatření. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování literárních pramenů popisovala vývoj lidské řeči, vady řeči u dětí v předškolním věku a podrobněji byla popsána dyslalie. Byla zde zpracována ještě prevence poruch a vad výslovnosti. Praktická část zjisťovala pomocí dotazníku stav výslovnosti u 204 dětí v předškolním věku. V dotazníku byly použity určité zkoušky orientačního logopedického vyšetření (tj. orientační zkouška motoriky mluvidel, orientační zkouška fonematického sluchu a orientační zkouška sluchové paměti). Výsledky ukazovaly, že se předpoklady práce potvrdily a oblasti právě jako motorika mluvidel, fonematický sluch a sluchová paměť ovlivňovaly výslovnost dětí. Potvrdilo se, že přibližně 60 % dětí předškolního věku mělo diagnostikovánu dyslalii a náleželo do této kategorie více chlapců než dívek. Tyto výsledky výúsťovaly v navrhovaných opatření do oblasti prevence vad výslovnosti konkrétními cvičeními nebo pomůckami. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat potvrzení velkého počtu dětí se špatnou výslovností a následná zamyšlení nad preventivními cvičeními a zařazení preventivního programu do každodenních činností dětí na stimulaci řečového projevu.
The bachelor thesis deals with the problems of speech in pre-school children suffering from dyslalia (articulation disorder) from the both theoretical and practical point of view. Its objective is the analysis of speech problems in pre-school children suffering from dyslalia focused on the prophylaxis and consequent measures to be taken. The paper consists of two main parts. The theoretical part, using a compilation of different literature resources, describes the evolution of human speech, speech disorders in pre-school children and, in greater detail, the articulation disorder or dyslalia. It also describes the prophylaxis of speech malfunctions and disorders. The practical part surveys the pronunciation in 204 pre-school children using a questionnaire. The questionnaire employs certain logopedics examination tests (i.e. a test of the motorics of articulatory apparatus, a test of phonemic hearing and a test of hearing memory). Results show that our hypotheses were correct and the areas such as the motorics of articulatory apparatus, phonemic hearing and hearing memory have effect on children´s pronunciation. The work has proven that approximately 60% of pre-school children were diagnosed as suffering from dyslalia, of which there were more boys than girls. These results lead to proposed measures of speech disorder prophylaxis using prophylactic exercises or aids. Given the issue at hand, the main contribution of the thesis lies in its proving that there are a great number of children with bad pronunciation, and its consequent reflections over the use of prophylactic exercises as well as including the prophylaxis in the children´s daily program in order to stimulate their speech.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 57 s.
Subject(s)
vývoj lidské řeči, vady řeči v předškolním věku, dyslalie, etiologie a výskyt dyslalie, klasifikace dyslalie, diagnostika dyslalie, prevence poruch a vad výslovnosti, motorika mluvidel, fonematický sluch, sluchová paměť, jemná a hrubá motorika, grafomotorika, motorika očních pohybů, zraková percepce, sluchová percepce, hmat a propriocepce, mluvní dovednosti, početní představy, koordinace činností, nosní dýchání a hospodaření s dechem
Citation
ISSN
ISBN