Seznámení s tradicemi

Abstract
Závěrečná práce pojednává v teoretické části o historii tradic, lidové kultury a zvyků, o jejich významu pro národní uvědomění. Z důvodu obsáhlosti celého projektu se zaměřuje na tradice spojované s adventem a vánocemi. Věnuje se také dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (poruchy aktivity a pozornosti). Praktická část obsahuje návrh projektu pro kroužek realizovaný v mateřské škole s cílem rozšíření zájmu o tradice, který by měl podpořit rozvoj manuálních dovedností, sociálních vztahů a dovedností, potřebných pro úspěšné vzdělávání.
The final work deals in the theoretical part with the history of traditions, folk culture and customs, their significance for national awareness. Due to the comprehensiveness of the whole project, it focuses on the traditions associated with Advent and Christmas. It also deals with children with special educational needs (activity and attention disorders). The practical part contains a project proposal for a circle implemented in kindergarten in order to expand interest in tradition, which should support the development of manual skills, social relationships and skills needed for successful education.
Description
Subject(s)
mateřská škola, děti se speciálními vzdělávacími potřebami, tradice, zvyky, lidová kultura, hra, kindergarten, children with special educational needs, traditions, customs, folk culture, game
Citation
ISSN
ISBN
Collections