Slovesa myšlení a smyslového vnímání v písemné produkci nerodilých mluvčí češtiny

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu sloves myšlení a smyslového vnímání v písemné produkci nerodilých mluvčích češtiny. V teoretické části je zahrnuto několik fází postupu práce, od sestavení seznamu sloves na základě Společného evropského referenčního rámce (SERR), přes jejich zkoumání z kognitivního hlediska, reflexi v popisech úrovní českého jazyka podle SERR, až po obecnou a lexikální charakteristiku těchto sloves a jejich kategorizaci do sémantických skupin. Praktická část práce je klíčová, využívá dat z žákovského korpusu CzeSL-SGT a obsahuje frekvenční analýzu sloves myšlení a smyslového vnímání, která sleduje jejich výskyt na různých jazykových úrovních. V závěru jsou prezentovány výsledky analýzy a nastíněny možné směry dalšího výzkumu.
The bachelor thesis focuses on the analysis of verbs of thinking and sensory perception in the written production of non-native speakers of Czech. The theoretical part of the thesis includes several stages of the work process, from the compilation of a list of verbs based on the Common European Framework of Reference (CEFR), through their examination from a cognitive point of view, their reflection in the descriptions of the levels of the Czech language according to the CEFR, to the general and lexical characterization of these verbs and their categorization into semantic groups. The practical part of the thesis is crucial, using data from the CzeSL-SGT learner corpus, and includes a frequency analysis of the verbs of thinking and sensory perception, tracking their occurrence at different language levels. Finally, the results of the analysis are presented and possible directions for further research are outlined.
Description
Subject(s)
slovesa myšlení, slovesa smyslového vnímání, CzeSL-SGT, frekvenční analýza, nerodilí mluvčí češtiny, čeština jako cizí jazyk, žákovský korpus
Citation
ISSN
ISBN