Možnosti spolupráce žáků ve vyučování (pohled učitele)

Title Alternative:The possibilities of the teamwork of the students in the teaching process (teacher view)
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
In this bachelor thesis I focus on the cooperation and cooperative forms of educa-tion in high schools. In the introduction I deal with the pedagogical and psycho-logical aspects of the cooperation, I explain the concepts related (in the first place the difference between a group work and the cooperation) and I present the main aspects of the cooperation together with its types. Consequently, I put in the con-text its historical development with the present state of cooperation in schools, especially in relation to the framework education programmes.In the second half of the theoretical part I concentrate on the teacher´s personality, his role in the cooperative education in connection with its practical application such as planning, realization and evaluation.The theoretical part concludes with some remarks on the cooperation between the teachers and with the concept of mutual help.In the practical part I compare my previous findings with the findings made dur-ing the teacher´s practice at the Secondary Technical School in Prague 5 through a questionnaire investigation with the aim of the analysis and interpretation of the data obtained, the confirmation or neg
Bakalářská práce je zaměřena na spolupráci a kooperativní formu výuky na střed-ní škole. V úvodní části se zabývám pedagogickými a psychologickými aspekty kooperace, vysvětluji pojmy vztahujíc se ke kooperaci, především rozdíl mezi skupinovou prací a kooperací. Uvádím hlavní znaky a typy kooperace. Následně dávám do kontextu historický vývoj se současnou podobou spolupráce na ško-lách, především v souvislosti s Rámcovými vzdělávacími programy.V druhé půli teoretické části se zaměřuji na osobu učitele, jeho roli a činnost v ko-operativní výuce, spojenou s praktickým uplatňováním, jako je plánování, realiza-ce a hodnocení.Teoretickou část uzavírá spolupráce učitelů a pojem tým vzájemné nápomoci.V praktické části své poznatky porovnávám s praxí Smíchovské střední průmys-lové školy pomocí dotazníkového šetření. Cílem je analýza a interpretace získa-ných údajů, potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz, shrnutí poznatků a zá-věr.
Description
katedra: KPP;
Subject(s)
questionnaire, evaluation, competence, cooperation, method, organizational form of education, framework education programmes (rvp), group, group work, teacher, teaching, dotazník, hodnocení, kompetence, kooperace, metoda, organizační forma výuky, rvp, skupina, skupinová práce, učitel, vyučování
Citation
ISSN
ISBN