Zobcová flétna a možnosti jejího uplatnění u dětí mladšího školního věku-výuka hry na sopránovou zobcovou flétnu

Abstract
Práce by měla být jednoduchou příručkou pro pedagogy, kteří se věnují výuce hry na zobcovou flétnu na základních školách. Teoretická práce nastiňuje důležitost hudební výchovy pro rozvoj nehudebních schopností, seznamuje s velmi rozsáhlou historií zobcové flétny a představuje důležité osobnosti i literaturu vztahující se k tomuto oboru.V závěru je jednoduše popsaná základní technika hry na zobcovou flétnu. Praktická část je zaměřena na samotnou výuku hry na zobcovou flétnu. Obsahuje třicet lekcí, které rozsahově odpovídají přibližně jednomu školnímu roku. Každá lekce obsahuje metodický sešit, který popisuje samotný průběh hodiny a pracovní list. Pracovní list nabízí notové záznamy, nebo poskytuje prostor pro seznámení se s pojmy z hudební nauky.
This thesis should be a simple handbook for teachers who have dedicatedthemselves to the education flute playing in elementary schools. The theoretical partof this thesis outlines the importance of musical education in developing skills beyondthe realm of music, acquaints the learner with the broad history of the recorder,and introduces important personalities and literature within the discipline.The conclusion contains a simply description of a basic approach to playing this typeof flute. The practical part of this thesis is focused on the individual education of howto play the recorder. It includes thirty lessons, which correspond to an approximateacademic-year. Each lesson includes a systematic workbook that describes the courseof the lesson. The workbook contains a worksheet for the lesson, which details sheetmusic or an introduction to the basics of musical terminology.
Description
Subject(s)
historie, hudební výchova, literatura, osobnosti, technika, zobcová flétna, history, literature, music, personality, recorder, technique
Citation
ISSN
ISBN