Obraz Podještědí v povídkách Karoliny Světlé a Františka Křeliny

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním přístupu Karoliny Světlé a Františka Křeliny k reflexi specifik Podještědí z etnografického, sociálního a národnostního hlediska v jejich povídkách umístěných do kraje pod Ještědem. Cílem tohoto srovnání je poukázat na vlastnosti, které si region pod Ještědem postupem času uchoval a jež byly natolik silné a zajímavé, že je ve svých dílech zmiňovali oba autoři, ale také na ty, které se od časů Karoliny Světlé do doby Františka Křeliny nedochovaly. Práce nejprve předkládá nástin života obou autorů, z něhož je patrné, jak silný osobní vztah k tomuto kraji měli. Následuje analýza specifik Podještědí ve vybraných prózách ze souboru Ještědské povídky od Karoliny Světlé a ze sbírky povídek Jalovčí stráně Františka Křeliny.
The bachelor thesis focuses on the comparison of Karolina Svetla's and Frantisek Krelina's approaches to a reflection of specifics of Podjestedi from an ethnographic, social and national point of view in their tales situated in the Jested's region. The aim of this comparison is to highlight not only the features which the Jested's region preserved over time and which were so prominent and interesting that both authors mentioned them but also those which were not preserved from the time of Karolina Svetla until the time of Frantisek Krelina. In the first part, the thesis presents an outline of both authors' life from which it is clear how strong was their connection to this region. Analysis of the Podjestedi's specifics in the selected prose from the collection of Jestedske povidky by Karolina Svetla and from the collection of stories Jalovci strane by Frantisek Krelina follows.
Description
Subject(s)
Karolina Světlá, František Křelina, ještědské povídky, Ještědské povídky, Jalovčí stráně, Podještědí, analýza, povídka, Karolina Svetla, Frantisek Krelina, jested tales, Jested tales, Junipers hillsides, Podjestedi, analysis, tales
Citation
ISSN
ISBN