Webová aplikace pro plánování společných jízd autem

Abstract
Tato práce se zabývá problematikou návrhu aplikace pro efektivní plánování společnýchjízd autem. V rešeršní části práce jsou detailně popsána a zároveň mezi sebouporovnávána obdobná již existující řešení. Hlavním obsahem celé práce je naprogramovánívlastní aplikace pro plánování společných jízd autem, včetně jejího popisu. V prvníčásti je popsán návrhový vzor zdrojového kódu, požadavky na aplikaci a základní princip,na kterém je software založen. Další část práce se zabývá návrhem šablon, registrací uživatele,mechanismem soukromých zpráv a vytvořením samotného systému pro plánováníspolečných jízd. V závěru práce je popsáno dokončení uživatelského profilu a postup připrogramování hodnocení uživatelů.
This thesis deals with the problems of proposal application for effective planningcommon rides by car. In the theoretical part of this thesis there are described and comparedin details already existing solution for planning common rides by car alike. Themain content of whole thesis is to programme its application for planning common ridesby car, including its describtion. In the first part is described proposal application ofsource code, requirements for application and basic principle, on which the software isbased. Farther away It is concerned with proposal stencils, users registration, mechanismof private messages and creating as such system for planning common rides. In conclusionof my thesis, there is described completion users profile and in the process of programmingevaluation users.
Description
Subject(s)
PHP, spolujízda, databáze, MVC (Model View Controller), PHP, common ride, database, MVC (Model View Controller)
Citation
ISSN
ISBN