Pečovatelská služba pro seniory

Title Alternative:Home-Care Service for Seniors
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Název bakalářské práce: Home-Care Service for Seniors Jméno a příjmení autora: Olga Kahánková Akademický rok odevzdání: 2009/2010 Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc. Resume: This bachelor thesis dealt with issues of home-care service for seniors provided with houses of special purpose in Smržovka. The goal of the study was to determine the views of clients on the level of provided home-care service and describe the changes which were added with a new Act No. 108/2006 Coll., about social services. The structure of the work consisted of two key parts, the theoretical and the practical. The theoretical part was based on expert resources and described the concepts associated with aging, seniors and social services for seniors in general. The practical part examined the opinions of seniors on the level of provided care in the houses of special purpose and compared them with local institutional care. Data were collected using an interview method. The sample of respondents consisted of 15 seniors living in the special houses with home-care service in Smržovka. The results showed that the structure and methods of services provided with the houses with a home-care service in Smržovka meets the requirements of respondents and found out that respondents preferred the care provided at home against the comprehensive care in an institutional care. The seniors proved that the time which is reserved for home-care service is insufficient in comparison with their own needs. At the end of the work were proposed measures to extend the period and the time reserved for home-care service and to change the name of the organization, which does not appropriately reflect provided activities. The best achievement was finding that certain needs of the seniors were different from the ideas of the organization.
Název bakalářské práce: Pečovatelská služba pro seniory Název bakalářské práce: Home-Care Service for Seniors Jméno a příjmení autora: Olga Kahánková Akademický rok odevzdání: 2009/2010 Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc. Resume: Bakalářská práce se zabývala problematikou pečovatelské služby pro seniory, poskytované v domě zvláštního určení ve Smržovce. Cílem práce bylo zjistit názory klientů na úroveň poskytované pečovatelské služby a popsat změny, které do této oblasti přinesl nový zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Strukturu práce tvořily dvě stěžejní části, a to teoretická a praktická. Teoretická část vycházela z odborných zdrojů a popisovala pojmy spojené se stářím, stárnutím, senior a sociálními službami pro seniory obecně. Praktická část zjišťovala názory seniorů na úroveň poskytování pečovatelské služby v domě zvláštního určení a porovnávala ji s ústavní péčí. Údaje byly sbírány metodou rozhovoru, vzorek respondentů tvořilo 15 seniorů žijících v domě s pečovatelskou službou ve Smržovce. Výsledky ukazovaly, že struktura a způsob poskytování služeb zajišťovaných v domě s pečovatelskou službou ve Smržovce odpovídá potřebám respondentů. Dále bylo zjištěno, že respondenti upřednostňovali péči poskytovanou v domácím prostředí, před komplexní péčí v ústavu. Jako nedostatečná se jevila doba poskytování pečovatelské služby v kontextu s potřebami seniorů. V závěru práce byla navržena opatření na rozšíření doby poskytování služeb v domě s pečovatelskou službou a na změnu názvu organizace, který nevystihuje její činnost. Za největší přínos práce bylo možné považovat zjištění, že některé potřeby seniorů se neshodovaly s představami organizace.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 69 s.
Subject(s)
age, aging, senior, client, self-sufficiency, autonomy, social services, home-care, house of special purpose, the law on social services, needs of seniors, stáří, stárnutí, senior, klient, soběstačnost, autonomie, sociální služby, pečovatelská služba, dům zvláštního určení s pečovatelskou službou, zákon o sociálních službách, potřeby seniorů
Citation
ISSN
ISBN