Analýza možností využití kolaborativního robotu KUKA KMR iiwa

Abstract
Bakalářská práce se zabývá kolaborativní robotikou. Teoretická část stručně popisuje rozdíl mezi průmyslovým a kolaborativním robotem. Dále se zabývá současným stavem kolaborativních robotů na trhu a analýzou možností jejich využití. Praktická část bakalářské práce se věnuje konkrétnímu robotu KUKA KMR iiwa 14R820 a vybranému efektoru MEG 40 EC SCHUNK, kde se realizoval návrh připojovací příruby a úchopných prvků. Součástí praktické části je připraven Java skript pro prezentační program vybraného robotu.
The bachelor thesis deals with collaborative robotics. In the theoretical part there is briefly described the difference between industrial robot and collaborative robot. It also deals with the current state of collaborative robots on the market and analysis of the possibilities of their use. The practical part of the bachelor's thesis is devoted to a specific robot KUKA KMR iiwa 14R820 and a selected effector MEG 40 EC SCHUNK, where the design of the connecting flange and gripping elements was realized. Part of the practical part is a Java script for the presentation program of the selected robot.
Description
Subject(s)
Kolaborativní robotika, aplikační potenciál cobotů, KUKA KMR iiwa 14R820, efektor MEG 40 EC SCHUNK, připojovací příruba, úchopné prvky, programování, Collaborative robotics, application potential of cobots, KUKA KMR iiwa 14R820, effector MEG 40 EC SCHUNK, connecting flange, gripping elements, programming
Citation
ISSN
ISBN
Collections