Návrh na zvýšení odbytu výrobků textilní dílny Český západ

Abstract
Cílem této bakalářské práce je navržení jednoduchého postupu prodeje, který vede ke zvýšení prodejnosti výrobků textilní dílny Českého západu. Část práce je věnována sumarizaci známých faktů o chodu dílny, které jsou ve druhé části rozebrány. Zde jsou doporučeny nové činnosti, které dílna může realizovat a tím dosáhnout většího odbytu svých výrobků.Součástí práce je provedení orientačního průzkumu trhu a průzkumu zájmu zákazníků o daný produkt. Výzkum proběhl formou oslovení vybrané společnosti pomocí elektronické pošty. Základem oslovování je autorkou vytvořený produktový leták a průvodní dopis pro firmu. V závěru práce je shrnutí všech doporučení z jednotlivých kapitol a interpretace výsledků z provedených průzkumů.
The aim of the bachelor thesis is to suggest basic sale process, which goes to the increase sales of products of the textile workshop Český západ. First part of the thesis is devoted to summarization of the known facts about running of the workshop. In the second part of the thesis the facts go to the details. Also new activities for realization are recommended to achieve greater sales figures of the products. Market research and investigation of the customers' interest in the product are also included. The research was conducted via electronic communication and is based on the leaflet about the product and cover letter for the company. The last chapter consists of overview of all recommendations and interpretation of the results from the researches.
Description
Subject(s)
marketing, postup prodeje, odběratel, dodavatel, zákazník, reklama, textilní dílna, prodej, SWOT analýza, marketing, sale process, purchaser, supplier, customer, advertisement, textile workshop, sales, SWOT analysis
Citation
ISSN
ISBN