Školní družina pohledem dětí a jejich rodičů

Title Alternative:After school clubs from the point of view of children and their parents
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor thesis outlines an environment of school clubs and entities which are in interaction with this environment. The goal of this thesis is to find out how parents and children see the institution of school clubs and demonstrate possible innovation in after- school education. There is used a survey within a quantitative method in the research.
Bakalářská práce nastiňuje prostředí školní druţiny a subjekty, které jsou s tímto prostředím v interakci. Cílem práce bylo zjistit, jak rodiče a děti pohlíţejí na instituci školní druţiny. Dále ukázat moţné inovace v mimoškolním vzdělávání ve škole. K výzkumu byla pouţita kvantitativní metoda a v rámci ní dotazníkové šetření.
Description
katedra: KPP; přílohy: CD; rozsah: 57
Subject(s)
extracurricular education, after-school clubs, personality of tutor, junior schoolage, survey, mimoškolní vzdělávání, školní družina, osobnost vychovatele/ky, mladší školní věk, dotazníkové šetření
Citation
ISSN
ISBN