Metodika měření tepelné vodivosti plošných textilií

Title Alternative:Methodology measurement of thermal conductivity of flat textiles
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Téma této diplomové práce je zaměřeno na tepelnou vodivost plošných textilií a metody určené k jejímu měření s co největší přesností. Práce je rozdělena na tři základní úseky: na teoretickou část, experimentální část, a na výsledky měření a diskuze. V první části je zmíněn vývoj měřících přístrojů a metod, od historických až po moderní metody, které slouží k zjištění tepelné vodivosti plošných textilií. Jsou popsány i přístroje dostupné na Technické univerzitě v Liberci. Samostatná kapitola je věnována plošným textiliím, jejich rozdělení, vysvětlení základních vlastností, způsobům výroby a zpracování. Dále jsou v této části práce vysvětleny základní tepelně izolační vlastnosti, mezi které se kromě tepelné vodivosti, které je věnována samostatná kapitola, řadí tepelný odpor, teplotní vodivost, tepelná jímavost a měrná tepelná kapacita. V této kapitole jsou také uvedeny a vysvětleny faktory, které měření tepelné vodivosti mohou ovlivňovat. Experimentální část práce je zaměřena na popis jednotlivých zkušebních vzorků, které mají zastoupení v řadách syntetických a přírodních vláken. Dále je zde pozornost věnována metodikám měření na přístrojích dostupných v rámci Technické Univerzity v Liberci. Ve třetí části jsou uvedeny naměřené hodnoty, které jsou graficky znázorněny. Dále jsou diskutovány výsledky měření i případné nedostatky jednotlivých měřicích metod.
The topic of this diploma work is focused on thermal conductivity of flat textiles and methods used for its measurement with the most accurate precision. The work is divided into three basic sections: the theoretical part, the experimental part and the measurement results and discussion. In first part the development of measuring instruments and methods are mentioned from historical to modern methods used to determine the thermal conductivity of flat textiles. The instruments available on Technical University in Liberec are also described. A separate chapter is devoted to flat textiles, their distribution, explanation of the basic properties and modes of production and processing. Further in this part of the work are explained the basic thermal insulating properties that in addition to the thermal conductivity which is described in separate chapter are thermal resistance, temperature conductivity, thermal capacity and specific thermal capacity. In this chapter are also listed and explained the factors which may affect the measurement of thermal conductivity. The experimental part is focused on the description of individual specimens which are represented in the ranks of synthetic and natural fibers. The attention is also paid to the measurement methodologies on instruments available at the Technical University in Liberec. In the third part are listed the measured values which are graphically displayed. The measurement results and possible shortcomings of measurement methods are also discussed.
Description
katedra: KTM; rozsah: 79
Subject(s)
tepelná vodivost, tepelně izolační vlastnosti, plošné textilie, thermal conductivity, thermal insulating properties, flat textiles
Citation
ISSN
ISBN