Znak etnika

Title Alternative:Sign of area
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
ANOTACE Základní myšlenka mé bakalářské práce vychází z potřeby zachování hodnoty kroje jako takového, jeho charakteru a individuality, ale zároveň ho přizpůsobit a přiblížit lidem dnešní doby. Snažila jsem se kroj a jeho tradice zjednodušit a stylizovat, získat opravdu základní nosnou informaci,která by byla čitelná v podobě jakéhosi z n a k u - š p e r k u - o d z n a k u. Vybrala jsem si část oděvu, která se většinou objevovala ve všech regionech, ale zároveň se na ni daly nejvíce pozorovat drobné odlišnosti v různých lokalitách, ať už ve střihu, výšivce nebo v doplňcích - vestu neboli kazajku. Jako zjednodušená charakteristika dnešní doby, mě stále více napadalo slovo {\clqq}konzumní``. Postupně se tedy rýsovala myšlenka užitku či požitku z {\clqq}kastovního odznaku``. Znaku, který se může zkonzumovat a zdobit tak nositele nejen zvenku, ale i zevnitř. Dodržet tak zákony jakési přirozené recyklace a nechat se doslova prostoupit znakem etnika. Vznikl tak {\clqq}dav`` prstenů z čokolády, kdy každý má svůj osobitý charakter a proto si můžete osvojit a přizpůsobit šperk právě podle vaší chuti. S prsteny je také spojen i jeden ze zásnubních rituálů, kdy dochází k výměně prstýnků na důkaz zaslíbení tomu druhému. U konzumního šperku se okamžik může zintenzivnit právě tím, že si dvojice {\clqq}pojí`` prsteny navzájem a nechají se tak doslova prostoupit tím druhým.Souvisí to také s faktem, že dříve byl hlavní důvod odlišení vlastního etnika od druhého to, aby se zamezilo degeneracím rodu - hlavně v menších vesnicích. Nebylo výjimkou, že v rámci jedné vesnice, rodiny se oddávali sourozenci nebo příslušníci blízké rodiny. Proto se od jisté doby ustálil zvyk, že snoubenci musí být z různých regionů, tudíž při obřadu oblečeni do různých krojů. V rámci transformace stylizovaného tvaru( kazajky), vznikl ještě další šperk, zastupující kategorii sváteční. Inspirovala jsem se límcem - okružím (na Hané známým jako {\clqq}krézl``), který je vývojově nejstarší a vedle jiných částí kroje bezesporu patří k stěžejním konstrukčním prvkům.
ANNOTATION The main idea of my diploma thesis comes out of a need to preserve the value of national costume, its character and individualism, and also to adapt it and bring closer to people in modern times. I tried to simplify and stylize the national costume and its traditions in order to obtain the real basic information, which would be legible in the form of symbol - jewel - badge. I chose the part of costumes, which appeared in most of the regions, and also little differences in design, embroidery and accessories could be observed on it reflecting various localities - the waistcoat or jerkin. As a symplified characteristic of nowadays I see the word {\clqq}consumer``. Consequently the idea of profit of a caste badge arose gradually. The caste badge as a symbol, which can be consumed and which can decorate its bearer from the outside and also inside. It is the idea of keeping laws of natural recycling and letting the ethnic symbol to pervade through people. Thereby the {\clqq}crowd`` of chocolate rings was originated, where each had its own character, and therefore you could acquire and adapt the jewel acoording to your wish. Rings are also connected to a betrothal ritual, when exchanging of rings means the proof of betrothing each other. This moment can be intensified, when the betrothed couple tied their rings and they let themselves to pervade thorough each other. This relates to the fact, that formerly there was a need to distinguish own ethnic from the others in order to prevent clans from degeneration, especially in small villages. It happened that relatives got married in the frame of one family or one village. Thereby a custom was established, when the betrothed pair had to come from different regions a they had to wear different national costumes. In the frame of transformation stylized design (waistcoat) another jewel was created, which represented the festive cathegory. I was inspired by a collar, which si the oldest part of costumes and it belongs to the fundamental design elements.
Description
katedra: KDE; přílohy: CD; rozsah: 32s.,39 s. obr.příloh
Subject(s)
prvotní funkce, druhotný symbol, znak, úvodnice, holubice, konzumní šperk, primary funktion, second sign, image, traditional ceremonial derss, dove, konsumer jewellery
Citation
ISSN
ISBN