Domácí násilí jako sociální problém společnosti

Title Alternative:Domestic violence as a social problem in society
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou obecně zvanou jako "domácí násilí", jeho dopadem na oběti a na jejich další život ve společnosti. Domácí násilí mění život všech obětí násilí a zasahuje do sociálního systému celé společnosti. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů objasňovala vymezení jenotlivých pojmů násilí, legislativní vymezení domácího násilí v právním systému. Zabývala se obecnou charakteristikou všech týraných skupin a způsobem pomoci těmto skupinám. Praktická část byla rozdělena na dvě části, kde v první byly pomocí dotazníku zjišťovány v okrese Jablonec nad Nisou vědomosti občanů o domácím násilí, ve druhé byla pomocí studia a analýzy spisové dokumentace popsána struktura násilného chování v rodinách. V praktické části bylo sledováno období roku 2007, jednalo se o případy, ke kterým došlo v územní působnosti Okresního ředitelství Policie ČR v Jablonci nad Nsiou.
The bachelor assignement is dedicated to a {\clqq}domestic violence`` problem, its influence on victims and their future lives in the society. The domestic violence changes lives of all victims of abusement and has an impact on a social system of the whole society. The work is divided into two major parts. The first is a theroretical part, which defines individual forms of violence and a legislative definition of domestic violence in the legal system - both explained by elaboration and presentation of scholarly sources. The work is dedicated to a general characteristic of all abused groups and the ways of helping them. A practical part of the assignement is devided into two halves. The first half contains questionnaires by which the knowedge of domestic violence of Jablonec nad Nisou inhabitants is detected, the second half describes a family violence behavior structure by study and analyses of an archive documentation. The year 2007 was observed in the practical part and reveals cases of the department of Policie České republiky in Jablonec nad Nisou.
Description
katedra: KSS; rozsah: 80 s., 2 s. dotazník příloha.
Subject(s)
domácí násilí, oběť, agresor, týrání, zneužívání, zanedbávání, rodina, policie čr, použité metody, cíl práce, stanovené přepoklady, domestic violence, victim, aggressor, torture, abuse, neglection, family, police cr, used methods, assignment objectives, stated presumptions
Citation
ISSN
ISBN