Poruchy chování v dětském věku

Title Alternative:The behavioral disturbance in the childhood
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou dětí s poruchami chování v dětském věku v českolipském okrese a vycházela z vyhodnocení statistických údajů, spisové dokumentace a z profesních zkušeností sociálních pracovníků na oddělení sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadě Česká Lípa. Cílem práce bylo zjistit, jaké jsou nejčastější příčiny vzniku poruch chování u dětí v českolipském okrese a jaká je úloha sociálního pracovníka při práci s rodinami těchto dětí. Práci tvořily dvě stěžejní části. Jednalo se o část teoretickou, která za pomoci zpracování a prezentace odborných zdrojů charakterizovala poruchy chování u dětí, jaké jsou jejich příčiny vzniku, konkrétní projevy, sociální význam poruch chování a v neposlední řadě možnost nápravy a prevence u těchto poruch. V praktické části bylo zjišťováno jaká je nejčastější příčina vzniku poruch chování za období od roku 2004 do 2007 a jaká je úloha sociálního pracovníka při práci s rodinou, ve které dítě s poruchou chování žije. Výsledky průzkumu ukázaly, že osobnost dítěte nejvíce ovlivňuje sociální prostředí, rodina. Ve většině případů docházelo ke kombinaci více rizikových faktorů ovlivňujících poruchy chování. U těchto dětí se dá předpokládat, že porucha chování v dospělosti může vyústit až do závažné poruchy osobnosti. Z toho vyplývá, že je nutná u dětí s poruchami chování včasná prevence.
The bachelor thesis deals with the problems of behavioral disturbance of children in the Ceska Lipa district. It is based on statistics data evaluation, document and record analysis and professional experience of social workers of the social-legal protection department at the Municipal Office of Ceska Lipa. The aim of the thesis is to find out which are the most often reasons of behavioral disturbance occurance of children in the Ceska Lipa district and what is the role of a social worker like while helping families with such children. The thesis is divided into two fundamental parts. Theheoretical part, with the help of specialist sources analysis and presentation, describes behavioral disturbance of children, its reasons, occurance, real demonstrations, social meaning and, last but not least, prevention and correction of it. The major purpose of the practical part is to find out which is the most often reason of behavioral disturbance occurance in the period of years 2004 - 2007 and what is the role of a social worker like while helping families, where a child with behavioral disturbance problems lives. The results of the research show that personality of a child is mostly affected by a social environment - by family. In the majority of cases a combination of more risk factors, affecting the behavioral disturbance, happens. We can suppose that the behavioral disturbance of such children might end in serious personality disturbance when they are adult. This leads to a conclusion that early prevention is necessary with children with behavioral disturbance.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 75 s.
Subject(s)
porucha chování, rodina, dispozice, norma, osobnostní vývoj, lhaní, záškoláctví, útěky, toulání, krádeže, šikana, prevence, behavioral disturbance, family, habit, norm, personality development, lying, truantry, runaways, roaming, stealing, chicane, prevention
Citation
ISSN
ISBN