Kriminalita mládeže

Title Alternative:Criminal of Young People
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou kriminality mládeže v okrese Jablonec nad Nisou. Jejím cílem bylo přispět k analýze příčin páchání trestné činnosti mládeže. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o teoretickou část, která pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů popisovala a objasňovala vývoj jedince, nejčastější příčiny trestné činnosti mládeže a ukázku prevence ze strany Policie České republiky. Praktická část zjišťovala pomocí studia dokumentace analýzu třiceti mladistvých jedinců páchající trestnou činnost v roce 2006 v dané lokalitě, počet spáchaných činů jinak trestných ze strany nezletilých a věkový rozbor nezletilých a mladistvých delikventů za období 2003-2007. Výsledky ukazovali jedince s problémy jak v rodině, tak i ve škole. Byla zjištěna klesající tendence páchání trestné činnosti ze strany nezletilých i mladistvých, ale i klesající věk nezletilých delikventů. Výsledky vyúsťovaly v konkrétní navrhovaná opatření v oblasti spolupráce organizací zabývající se mládeží. Největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo v odhalení současného stavu v dané lokalitě.
The bachelor essay dealed with problems of criminality of youth in Jablonec nad Nisou district. A target of that essay was to contribute to an analyze of reasons commiting punishable activities of youth. The essay cosisted of two main parts. The first of them was the theoretical part. By processing and presentation expert sources it described and clarified a development of an individual, the most frequent causes of youth punishable activities and illustrated a prevention from the side of Czech Republik Police. The second part of the essay was the practical one. By documentation study it analyzed thirty underaged culprits, who commited offences in that region in 2006, the number of the otherwise punishable offences commited by underaged (uder-fifteen) culprits and the age-analysis of underaged (uder-fifteen and uder-eighteen) delinquents in 2003 - 2007. The results showed the individual with problems both in family and in school. It was discovered the descending tendency of commiting youth punishable activities but also descending age of underaged delinquents. The outcomes resulted in the concrete proposed precautions on field of cooperation of organizations deal with youth. The biggest contribution of the essay was the discover of contemporary situation in that region.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 79 s., 10 s. obr. příloh
Subject(s)
mládež, nezletilý, mladistvý, možnosti prevence, čin jinak trestný, trestné činy, škola, rodina, případová studie, analýza dokumentů, navrhovaná opatření, spolupráce, youth, minor, uderage, possibilities of prevention, otherwise punishable offence, punishable offences, school, family, case study, document analysis, proposed precautions / remedies, cooperation
Citation
ISSN
ISBN