Specifika výslechu u dětí a dospívajících se syndromom CAN

Title Alternative:Examination Specifics of Children and Adolescents with Syndrome CAN
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bachelor`s work was concerned with problems of examination communication especially between specialists and abused or neglected children (adolescents). Its aim was to analyse current estate and progressive methods connected with detecting extent of the injury children and adolescents with syndrome CAN. This work involved two parts. Theoretic part described concurrent examination methods and next it was concerned with syndrome CAN. Practical part involved research oriented to analyse used methods of social workers, psychologists and psychiatrists. Results showed to frequency this problems at present time and to necessary and continuous improve qualification of all experts. For most contribution of this work were possible consider detailed analyse studying problems in our society and incoming possibilities to improve it.
Bakalářská práce se zabývala problematikou výslechové komunikace zejména odborných pracovníků s týranými, zneužívanými a zanedbávanými dětmi a dospívajícími a vycházela ze současných přístupů k této problematice. Jejím cílem bylo zanalyzovat aktuální stav a moderní metody spojené s odhalováním míry zasažení dětí a dospívajících se syndromem CAN. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů popisuje současné výslechové metody pověřených pracovníků ze sociální oblasti a dále objasňuje samotná specifika syndromu CAN. V praktické části se zabýváme pomocí dotazníku postoji sociálních pracovníků k této problematice, jejich zkušenostmi a současným i budoucím náhledem na syndrom CAN. Studiem dokumentace bylo možné posoudit četnost případů dětí a dospívajících se syndromem CAN a úspěšnost výslechových metod v odhalování této trestné činnosti. Výsledky ukazovaly na poměrně častý výskyt problému v současnosti a podněcují k neustálému zlepšování a odbornému proškolování nejenom sociálních pracovníků ve výslechových metodách a to zejména vzhledem k citlivosti zkoumané problematiky. Za největší přínos práce z hlediska studované oblasti bylo možné považovat podrobnější analýzu zkoumaného jevu ve společnosti, zmapovaní přístupů odborných pracovníků a jejich metod ve výsleších osob zasažených syndromem CAN, možnosti a předpoklady tyto metody zlepšit vzhledem k efektivnějšímu a včasnému objasňování závažné trestné činnosti a tím předcházet možným hlubším následkům.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 vlepené CD + 1 volně ložené CD obsahující celé znění BP; rozsah: 47 s.
Subject(s)
aim, used methods, problems range, results, contribution, incoming possibilities, abuse, neglect, sexual abuse of children, cíl, použité metody, rozsah problematiky, výsledky, přínosy, budoucí možnosti a předpoklady, týrání, zanedbávání, sexuální násilí
Citation
ISSN
ISBN