Práce divadelního kroužku na základní škole

Title Alternative:Labore of the theatrical club at primary school
Abstract
Tématem bakalářské práce je Práce divadelního kroužku na základní škole. Cílem je popsat realizaci a zhodnotit celoroční projekt zaměřený na dramatickou výchovu a divadlo s dětmi z druhých a třetích tříd v zájmovém kroužku při Školní družině ZŠ v Jablonci nad Nisou - Mšeno, Mozartova ulice.Obsahem teoretické části práce jsou vývojová specifika dětí mladšího školního věku, cíle, metody a techniky dramatické výchovy, metodika přípravy divadelního představení s dětmi založená na dramatické hře a školní družina jako součást vzdělávacího systému.Praktická část práce seznamuje s prostředím, v němž se projekt uskutečnil, s cíli a obsahem projektu, charakterizuje jeho účastníky, uvádí celoroční program projektu počínaje přípravnými lekcemi zaměřenými na utváření příznivého klimatu skupiny, přes vybavování dětí potřebnými dramatickými dovednostmi, až po tvorbu inscenace, realizaci představení a hodnocení projektu.
The main topic of this bachelor thesis is the Labor of the theatrical club at primary school. The basic aim is to describe and evaluate one year project focused on drama and theatre education with children of second and third class during after-school activities at primary school in Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova street.The content of the theoretical part of this thesis is the development stages of young school children, goals, methods and techniques of dramatic education, methodology of preparation for children's theatre performance based on dramatic play and school club as a part of the education system.The practical part introduces the environment where the project has been realized, the objectives and the content of this project. In this part is also the characterizes of participants. Then it presents the whole year program starting with preparation lessons aims for creating a favorable climate in the group, through the equipping children with the necessary dramatic skills, till the create a production, realization of the performance and evaluation of the project.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN