Syndrom vyhoření u pracovníků pomáhajících profesí

Title Alternative:Burn-out Syndrome of Workers in the Area of Social Care
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou syndromu vyhoření, a to jak obecně, tak se zaměřením na pracovníky v pomáhajících profesích. Jejím cílem bylo teoreticky rozpracovat syndrom vyhoření a zjistit existenci či neexistenci této nemoci u pracovníků v pomáhajících profesích - sociálních pracovníků. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování literárních pramenů popisovala syndrom vyhoření, jeho fáze, průběh a nejzávažnější projevy, kterými jsou deprese a chronický stres. Teoretická část také popisovala vliv stresu a depresí na vznik psychosomatických onemocnění. Praktická část zjišťovala pomocí dotazníků u 50 sociálních pracovníků a pomocí interview s 10 bývalými sociálními pracovníky existenci příznaků syndromu vyhoření a jeho vliv na vznik psychosomatických onemocnění. Výsledky průzkumu ukázaly existenci osob v pozorovaném vzorku, u kterých existovaly určité negativní jevy, které by eventuelně mohly přerůst v syndrom vyhoření. Získaná data byla použita pro vytvoření konkrétních preventivních opatření zaměřených na oblast duševní hygieny. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat výpovědi 10 respondentů, se kterými bylo vedeno interview a kteří uvedli koexistenci příznaků syndromu vyhoření a snížené obranyschopnost organismu. Většina těchto respondentů byla přesvědčena o propojení mezi svými zdravotními problémy a projevy syndromu vyhoření.
The Bachelor´s work handled with the problem of burnout syndrome both generally and specifically - with focus on workers in the area of social care. The aim of this work was to elaborate on burnout syndrome theoretically and then ascertain the existence or non-existence of this illness in the area of social care, which basically meant ascertaining whether social workers suffer from burnout syndrome or not. The work itself was divided into two main parts - theoretical part and practical part. The former described, with the help of relevant literature, burnout syndrome - its phases, process of burning out and its most visible symptoms (depression and stress). The influence of burnout syndrome on outbreak of psychosomatic illnesses could also be found in this part. The letter was designed to ascertain through a questionnaire with 50 social workers and through interviewing 10 former social workers, both the existences of burnout syndrome and its influence on outbreak of psychosomatic illnesses. Results of this research showed presence of people within the sample with certain negative trends, which could eventually result in burnout syndrome. The results were used for creating concrete preventive measures. The testimony of 10 former social workers gained through interviews could be seen as the biggest contribution to the problem of burnout syndrome. These respondents confirmed co-existence of burnout syndrome symptoms and low physical stamina. The respondents were also convinced of health problems having roots in the aforementioned symptoms of burnout syndrome.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 49 s., 17 s. příloh
Subject(s)
syndrom vyhoření, burnout, stres, chronický stres, deprese, zvládání stresu, coping, prevence, psychosomatická onemocnění, rozhovor, dotazník, předpoklady, burnout syndrome, stress, depression, coping, prevention, psychosomatic diseases, interview, questionnaire, presumptions
Citation
ISSN
ISBN