Definování pojmů místo, region, místní region v očekávaných výstupech a učivu RVP včetně jejich využití ve výuce pro ZŠ na příkladu Semilského regionu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Adamec, Martin
dc.date.accessioned 2018-12-03T18:35:16Z
dc.date.available 2018-12-03T18:35:16Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/60448
dc.description.abstract Práce pojednává o pojmech místo, region a místní region a jejich využívání v rámci českého vzdělávání. Zabývá se jejich nejasným vymezením a s ním spojeným často matoucím používáním ve vybraných českých učebnicích i Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), přičemž zjišťuje a porovnává, jak jsou tyto pojmy chápány v zahraničních publikacích (zejména v Teaching Geography od Phila Gersmehla).Po stanovení jasné definice těchto pojmů autorem, která vychází z výše uvedeného, se práce zaměřuje na praktické použití těchto pojmů v reálné výuce na ZŠ a ZUŠ Liberec, Jabloňová. Po pedagogické teorii zabývající se revidovanou Bloomovou taxonomií , očekávanými výstupy a učivem RVP ZV, klíčovými kompetencemi, vhodnými organizačními formami vyučování, následuje příprava a realizace prakticky zaměřené přírodopisně-zeměpisné exkurze na Semilsko, kde jsou možnosti využití těchto pojmů ve vzdělávání za pomoci vybraných metod vyučování (skupinová práce, vrstevnické vyučování,) ověřeny. Závěr práce vyhodnocuje nejen úspěšnost využití zmíněných pojmů v reálné výuce, ale i jednotlivých metod, čímž vytváří komplexní celek vzájemně propojující zeměpisnou a pedagogickou teorii s reálnou zkušeností školní praxe. cs
dc.description.abstract The thesis discusses the concepts of place, region and local region and their use within the Czech education. It deals with their unclear definition, which is associated with a commonly confusing use in selected Czech textbooks and Framework Education Programme for Elementary Education (FEP EE). At the same time, it identifies and compares how these concepts are understood in foreign publications (especially in Phil Gersmehl's Teaching Geography ).After setting a clear definition of these terms by the author, based on the above, the thesis focuses on the practical application of these concepts in a practical teaching at elementary school (ZŠ and ZUŠ Liberec, Jabloňová). After the pedagogical theory that deals with revised Bloom's taxonomy , expected outcomes and curriculum of FEP EE, key competencies, appropriate organizational forms of teaching, ... the preparation and the realization of practically oriented natural historical and geographic excursion to the Semily district follows, where there are possibilities of using these concepts in education - with the help of selected methods of teaching (group work, peer teaching, ...) verified.The conclusion of the thesis evaluates not only the success of using these concepts in practical teaching, but also the methods, thereby forms a complex unit that interconnects geographical and educational theory with real experience of school practice. en
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.title Definování pojmů místo, region, místní region v očekávaných výstupech a učivu RVP včetně jejich využití ve výuce pro ZŠ na příkladu Semilského regionu cs
dc.title.alternative Defining the concepts of place, region, local region in expected outcomes and czech curriculum of the Framework Educational Programme for Basic Education including their use in teaching at elementary school based on the example of The Greater Semily-area (North Bohemia, Czech Rep.) en
dc.type diplomové práce cs
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
dc.identifier.signature V 342/16 P
local.faculty.abbreviation DIP
local.note.administrators Stare VSKP
local.identifier.verbis kpw06523414
dc.subject.verbis regiony cs
dc.subject.verbis základní vzdělávání cs
dc.subject.verbis regions en
dc.subject.verbis elementary school education en
local.verbis.aktualizace 2019-08-25 07:08:06 cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account