Měření saturace krve kyslíkem a tvorba software pro sběr dat

Title Alternative:Measurement Blood Oxygen Saturation and Implement Software for Data Acquisition
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce se zabývá měřením saturace krve kyslíkem. Píšu o hypoxémii a hypoxii, které jsou důsledkem nízké saturace krve kyslíkem. Našel jsem tři metody měření saturace krve kyslíkem. První je velice obecná metoda zvaná ABG{\crq}s neboli analýza krevních plynů. Tato metoda měří více veličin, jako parciální tlak kyslíku, pH a samozřejmě také saturaci krve kyslíkem. Pro měření používá přístroj zvaný analyzátor krevních plynů. Tato metoda ale neměří v {\clqq}reálném čase`` a proto se pro tento druh měření příliš nepoužívá. Druhou metodou je Clarkova elektroda. Měření je založeno na chemickém procesu s elektrodou izolovanou od reakční komory prostřednictvím teflonové membrány. Clarkova elektroda je dobrá metoda, ale jsou u ní problémy s kalibrací. Poslední metodou je pulzní oximetrie. To je metoda, která se používá v praxi, protože je levná, velice rychlá a umožňuje průběžné měření. Pulzní oximetrie je založena na dvou vlnových délkách světla. Paprsky zanikají při průchodu hemoglobinem. Hemoglobinu jsou čtyři druhy a každý druh hemoglobinu pohlcuje různé vlnové délky světla jinou intenzitou. Druhým principem pulzní oximetrie je pulzace signálu, která pomáhá odlišit arteriální krev od venózní krve a tkání. Dále se má práce zabývá pulzními oximetry, parametry pulzních oximetrů, senzory a příklady jejich využití v praxi. Poslední dvě kapitoly jsou zaměřeny na programování, použité programy, databázi, komponenty a port. Píši zde o vývoji svého programu pro získávání dat a komunikaci s oximetrem Novametrix 513. Program využívá vlastní externí databáze a umí zobrazovat data do grafu.
This thesis is engaged in measurement blood oxygen saturation. I write about hypoxemia and hypoxia as a result of poor blood oxygen saturation. Then I found three methods of measuring blood oxygen saturation. First is very general method called ABG`s, which means Artherial blood gas sampling. This method measures many variables such as parcial oxygen pressure, hydrogen ion activity (pH) and of course blood oxygen saturation. It use for measuring device called Blood gas analyser. But this method can{\crq}t measure in {\clqq}real time``, so that it isn{\crq}t used much for this measurement. The second method is Clark Electrode. Measurement is based on chemical process with electrode isolated from the reaction chamber by a Teflon membrane. This is good method, but there is problem with calibration. The last method is pulse oximetry. This is the method, which is used in practice because it´s cheap, very quick and it can measure continuous. Pulse oximetry is based on two wave length lights, that are extincted in hemoglobin. There are four kinds of hemoglobin and each kind of hemoglobin extinct different wave length light different intensity. The second principle of pulse oximetry is signal pulsation. It helps differ arterial blood from venous blood and tissue. Then thesis is engaged in pulse oximeters, parameters of pulse oximeters, sensors and examples of practical using pulse oximeters. Last two chapters are interested in programming, used programs, database, components and port. I write about development of my own application for data acquisition and for communication with Novametrix 513. Program using own extern database and it can figure data to the chart.
Description
katedra: RSS; přílohy: CD; rozsah: 53 s
Subject(s)
spo2, saturace, oximetr, oximetrie, oxymetr, oxymetrie, pulzní, pulsní, krev, spo2, saturation, oximeter, oximetry, pulse, blood
Citation
ISSN
ISBN