Historický vývoj bilančního vykazování na příkladu českého účetního systému

Title Alternative:Historical evolution of the balance-sheet reporting illustrated by the Czech accounting system
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma work deals with the statement of balance sheet that has been applied since the beginning of the 20th Century to the present times in the accounting systems of the Czech Republic. This diploma work was divided into 7 main chapters. The first chapter deals particularly with assumptions of accounting systems and it describes the basic accounting principles and valuation methods. The second chapter shortly identifies the particular accounting statements including a balance sheet, income statement, cash flow statement and statement of changes in equity. The next chapter talks about balance sheet theories. There are major theorists and their accounting views also mentioned in this chapter. The following three chapters identify the balance sheet statements at the beginning of the 20th Century, the post-war period and present. The last chapter deals with current trends of balance sheet reporting. There are also introduced the main and basic features of the international accounting standards IFRS and US GAAP. This chapter also includes a comparative analysis of the selected balance sheet items according to the Czech legislation and the international accounting standards IFRS.
Diplomová práce pojednává o rozvahovém vykazování v českých účetních podmínkách od počátku 20. století po současnost. Práce je rozdělena do sedmi hlavních kapitol. První kapitola se zabývá především předpoklady účetního systému. Jsou zde popsány základní účetní zásady a způsoby oceňování. Druhá kapitola krátce popisuje jednotlivé účetní výkazy, mezi něž patří rozvaha, výsledovka, výkaz peněžních toků a výkaz o změnách vlastního kapitálu. Další kapitola je věnována bilančním teoriím. V této části jsou zmiňováni významní teoretikové včetně jejich názorových škol. Další tři kapitoly se zabývají rozvahovým vykazováním na počátku 20. století, v poválečném období a v současnosti. Poslední kapitola se zabývá současným trendem vývoje rozvahového vykazování. Jsou zde nastíněny především základní myšlenky mezinárodních účetních standardů IFRS a US GAAP. V této kapitole je také obsažena komparativní analýza vybraných rozvahových položek dle české legislativy a dle mezinárodních účetních standardů IFRS.
Description
katedra: KFÚ; rozsah: 93 s.
Subject(s)
accounting, accounting principles, assets, balance sheet, balance sheet theory, balance sheet, reporting, convergence, annual report, financial reporting, financial statement, harmonization of accounting, ifrs, liabilities, profit/loss, us gaap, aktiva, bilanční teorie, harmonizace účetnictví, hospodářský výsledek, ifrs, konvergence, pasiva, rozvaha, rozvahové vykazování, účetní výkaznictví, účetní výkazy, účetní zásady, účetní závěrka, účetnictví, us gaap
Citation
ISSN
ISBN