K problematice oceňování progresivních technologií se zaměřením na průmyslové využití nanotechnologií

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dubová, Markéta
dc.contributor.author Mucsková, Eva
dc.date 2010
dc.date.accessioned 2013-12-30
dc.date.available 2013-12-30
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2009-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/5565
dc.description katedra: KFÚ; přílohy: CD ROM; rozsah: 87 s. cs
dc.description.abstract Diplomová práce s názvem {\clq}qK problematice oceňování progresivních technologií se zaměřením na průmyslové využití nanotechnologií`` se zabývá oceňováním technologie biologického čistění odpadních vod (dále jen ČOV) s využitím nanovlákenného nosiče, která je stále ve fázi výzkumu a vývoje. Ekonomická analýza a vyhodnocení této vyvíjené technologie je zpracováno na základě údajů z již průmyslově využívané technologie s nosičem Anoxkaldnes kroužků. V teoretické části jsou popsány především metody oceňování technologií, které jsou v praktické části zpracovány. Jsou to tyto analýzy: Nákladová analýza, Odpisový model, Model výroby chemické látky DPG, Model cash flow. Dále jsou to citlivostní analýzy zkoumající vliv ceny chemické látky DPG, přírůstku její výroby, ceny použitého nosiče a četnost výskytu havárií, pro forma výkazy. Po vypracování analýzy jsem dospěla k závěru, že využití nanonosičů v technologii ČOV má ekonomické výhody oproti technologii Anoxkaldnes kroužků. K těmto výhodám patří vysoká účinnost při odstraňování kontaminace, rychle obnovitelný proces čištění, zejména v případě havárie - kratší odstávka výroby a menší ekonomické ztráty, větší stabilita čistícího procesu a méně ekologických pokut. Výsledky ukazují, že využití technologie ČOV s nanonosičem je tím správným krokem v souladu s dlouhodobými ekonomickými a ekologickými ukazateli s ohledem na dlouhodobě udržitelný růst podniku a tím i ekonomiky jako celku. cs
dc.description.abstract The diploma thesis entitled {\clq}qProblems of advanced technology evaluation with the intention of nanotechnology industrial utilization`` focuses on valuation of biological wastewater treatment (WWT) technology with usage of nano-fibrous carrier, which is still in research and development. The economic analysis and assessment of this developing technology is worked up based on the data from already industrially used technology with Anoxkaldnes carriers. Theoretical part describes mainly methods of valuation technology that are worked up in practical part. There are following analyses: Cost analysis, Depreciation model, Model of production chemical agent DPG, Cash flow model. Then there are sensitivity analyses exploring impact on the price of chemical agent DPG, increase of its production, price of used carrier and accident frequency, pro forma income statement. After completing analysis I went to the conclusion that the usage of nano-carriers in the WWT technology has the economic advantage compared to the technology of Anoxkaldnes carriers. These benefits are high efficiency in disposal of contamination, quickly renewable cleaning process especially in case of accident - shorter shut-down and smaller economic waste, better stability of cleaning process and less ecological penalty. Results show that the usage of WWT technology with the nano-fibrous carrier is the right step in compliance with long-term economic and ecological indicators in relation to the sustainable growth of company and also economics as whole. en
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject oceňování cs
dc.subject nanotechnologie cs
dc.subject projekt cs
dc.subject čištění odpadních vod cs
dc.subject technologie cs
dc.subject nanovlákenný nosič cs
dc.subject čistá současná hodnota cs
dc.subject citlivostní analýza cs
dc.subject valuation en
dc.subject nanotechnology en
dc.subject project en
dc.subject wastewater treatment en
dc.subject technology en
dc.subject nano-fibrous carrie en
dc.subject net present value en
dc.subject sensitivity analysis en
dc.title K problematice oceňování progresivních technologií se zaměřením na průmyslové využití nanotechnologií cs
dc.title.alternative Problems of Advanced Technology Evaluation with the Intention of Nanotechnology Industrial Utilization en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2010-06-15
dc.date.committed 2010-05-07
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KFU cs
local.identifier.stag 18139
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 446324
dc.subject.verbis nanotechnologie cs
dc.subject.verbis oceňování průmyslového vlastnictví cs
dc.subject.verbis čištění odpadních vod cs
dc.subject.verbis ekonomie cs
dc.subject.verbis nanotechnology en
dc.subject.verbis industrial property valuation en
dc.subject.verbis sewage purification en
dc.subject.verbis economics en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:06:05 cs
local.verbis.studijniprogram KFÚ Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account