K problematice oceňování progresivních technologií se zaměřením na průmyslové využití nanotechnologií

Title Alternative:Problems of Advanced Technology Evaluation with the Intention of Nanotechnology Industrial Utilization
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce s názvem {\clq}qK problematice oceňování progresivních technologií se zaměřením na průmyslové využití nanotechnologií`` se zabývá oceňováním technologie biologického čistění odpadních vod (dále jen ČOV) s využitím nanovlákenného nosiče, která je stále ve fázi výzkumu a vývoje. Ekonomická analýza a vyhodnocení této vyvíjené technologie je zpracováno na základě údajů z již průmyslově využívané technologie s nosičem Anoxkaldnes kroužků. V teoretické části jsou popsány především metody oceňování technologií, které jsou v praktické části zpracovány. Jsou to tyto analýzy: Nákladová analýza, Odpisový model, Model výroby chemické látky DPG, Model cash flow. Dále jsou to citlivostní analýzy zkoumající vliv ceny chemické látky DPG, přírůstku její výroby, ceny použitého nosiče a četnost výskytu havárií, pro forma výkazy. Po vypracování analýzy jsem dospěla k závěru, že využití nanonosičů v technologii ČOV má ekonomické výhody oproti technologii Anoxkaldnes kroužků. K těmto výhodám patří vysoká účinnost při odstraňování kontaminace, rychle obnovitelný proces čištění, zejména v případě havárie - kratší odstávka výroby a menší ekonomické ztráty, větší stabilita čistícího procesu a méně ekologických pokut. Výsledky ukazují, že využití technologie ČOV s nanonosičem je tím správným krokem v souladu s dlouhodobými ekonomickými a ekologickými ukazateli s ohledem na dlouhodobě udržitelný růst podniku a tím i ekonomiky jako celku.
The diploma thesis entitled {\clq}qProblems of advanced technology evaluation with the intention of nanotechnology industrial utilization`` focuses on valuation of biological wastewater treatment (WWT) technology with usage of nano-fibrous carrier, which is still in research and development. The economic analysis and assessment of this developing technology is worked up based on the data from already industrially used technology with Anoxkaldnes carriers. Theoretical part describes mainly methods of valuation technology that are worked up in practical part. There are following analyses: Cost analysis, Depreciation model, Model of production chemical agent DPG, Cash flow model. Then there are sensitivity analyses exploring impact on the price of chemical agent DPG, increase of its production, price of used carrier and accident frequency, pro forma income statement. After completing analysis I went to the conclusion that the usage of nano-carriers in the WWT technology has the economic advantage compared to the technology of Anoxkaldnes carriers. These benefits are high efficiency in disposal of contamination, quickly renewable cleaning process especially in case of accident - shorter shut-down and smaller economic waste, better stability of cleaning process and less ecological penalty. Results show that the usage of WWT technology with the nano-fibrous carrier is the right step in compliance with long-term economic and ecological indicators in relation to the sustainable growth of company and also economics as whole.
Description
katedra: KFÚ; přílohy: CD ROM; rozsah: 87 s.
Subject(s)
oceňování, nanotechnologie, projekt, čištění odpadních vod, technologie, nanovlákenný nosič, čistá současná hodnota, citlivostní analýza, valuation, nanotechnology, project, wastewater treatment, technology, nano-fibrous carrie, net present value, sensitivity analysis
Citation
ISSN
ISBN