Komparace finančního výkaznictví dle české legislativy a IFRS

Title Alternative:Comparing Czech Accounting Regulations with the International Financial Reporting Standards IAS/IFRS
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma thesis is aimed at providing insight into the International Financial Reporting Standards, the relationship between them and the accounting principles valid in the Czech Republic. Its primary objective is to compare both financial reporting systems, as well as financial statements that are their most important outputs. The first part is devoted to the orientation in questions of harmonisation of accounting and its development. Next there are descriptions of the basic principles of both IFRS and Czech accounting regulations. Further chapters of the diploma thesis highlight some essential distinctions between the both financial reporting systems. There is a summary of fundamental differences between the statements of balances and their individual parts, as well as the distinctions determined by the dissimilar procedure involved when items issued in financial statements are reported financially. The auditing process is also briefly explained. Practical examples are provided to display selected problems in more detail. These represent concrete situations, which businesses may encounter, and compare ways of reporting according to IFRS and Czech accounting regulations.
Práce je zaměřena na porozumění Mezinárodním standardům účetního výkaznictví a jejich vzájemnému vztahu s účetními předpisy platnými v České republice. Jejím primárním cílem je porovnat oba účetní systémy a účetní výkazy, jež jsou jejich nejdůležitějším výstupem. První část je věnována orientaci v problematice účetní harmonizace a vývoji mezinárodních účetních systémů. Dále jsou zde popsány základní principy Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a českých účetních předpisů. V dalších kapitolách diplomové práce jsou vyzdviženy některé zásadní rozdíly mezi oběma účetními systémy. Je podán přehled odlišností mezi účetními závěrkami a jejich částmi, i rozdílů vyplývajících z různých postupů při vykazování jednotlivých položek účetních výkazů. Zároveň je stručně objasněna práce auditora při kontrolování účetních výkazů předkládaných podnikem. Na praktických příkladech v závěru práce jsou potom vybrané problémy podrobněji rozepsány, k nim jsou znázorněny konkrétní situace, s nimiž se podniky často setkávají, a je provedeno porovnání problematiky vykazování dle IFRS a ČÚP.
Description
katedra: KFÚ; přílohy: 1 CD; rozsah: 84 s., 11 s. obr. příloh
Subject(s)
accounting, audit, comparison, deferred tax, financial lease, financial statements, statement of balances, audit, finanční leasing, komparace, odložená daň, účetnictví, účetní výkazy, účetní závěrka
Citation
ISSN
ISBN