Likvidace obchodní korporace z právního, účetního a daňového pohledu

Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou likvidace obchodní korporace s cílem poskytnout ucelený obraz o průběhu likvidace. Téma je podrobněji rozpracováno z právní oblasti, ve které došlo rekodifikací soukromého práva k významným změnám. Důležitou oblastí v procesu likvidace je také účetnictví a související daňové aspekty. Okrajově jsou zmíněny i jiné formy zrušení obchodních korporací. Práce nabízí možnosti řešení některých problematických oblastí a pro optimalizaci celého procesu likvidace může sloužit detailně rozpracovaný harmonogram pro obchodní korporaci DELTA a. s., který je rozdělen na období přípravy likvidace a období vlastní likvidace.
This thesis deals with the liquidation of a business corporation in order to provide a comprehensive picture of the liquidation process. The theme is developed further in the legal area in which there has been recodification of private law and significant changes. An important area of the liquidation process is also accounting and tax aspects. Marginally there are also mentioned other forms of cancellation of business corporations. The thesis offers opportunities for solving some problem areas and the detail schedule of liquidation of the the Company DELTA a. s. can serve to optimisation process, which includes the preparation of the liquidation.
Description
Subject(s)
likvidace obchodní korporace, zrušení společnosti, zánik společnosti, likvidátor, účetní závěrka, likvidační zůstatek, archivace, harmonogram, disposal corporation, termination of company, dissolution of the company, liquidator, final accounts, liquidation surplus, archiving, schedul
Citation
ISSN
ISBN