Kovové vrstvy na polymerním povrchu

Abstract
Tato práce je věnována chemickému vylučování kovu (stříbra, niklu) na textilní polyesterový substrát. Součástí práce je také teoretická rešeršní část zahrnující nejnovější poznatky, ve které jsou mimojiné popsány metody aktivace povrchu polyesteru. Zahrnuje také charakteristiku zkoumaných veličin a vlastností polyesterového substrátu. V praktické části jsou popsány metody aktivací povrchu, složení pokovovacích lázní a seznam všech provedených experimentů. Dále jsou zde zahrnuty výsledky provedených měření a experimentů, včetně hodnocení vzniklých vrstev.
This bachelor thesis is dedicated to metal plating (silver, nickel) on textile polyester substrate. Part of the work is also theoretical research part incorporating the latest findings, in which are inter alia described methods of activation of polyester surface. It also includes characteristics of surveyed quantities and qualities of the polyester substrate. In the practical part are described the methods of surface activation, the composition of the plating baths and list of all the conducted experiments. Furthermore there are included the results of conducted measurements and experiments, including the evaluation of resulting layers.
Description
Subject(s)
Chemické pokovování, stříbro, nikl, kovová vrstva, polyester, měrná elektrická vodivost, Electroless plating, silver, nickel, metal layer, polyester, conductivity
Citation
ISSN
ISBN