Ošetřovatelská péče o pooperační ránu s využitím drénů a drenážních systémů

Abstract
Bakalářská práce se zabývá znalostmi všeobecných sester v péči o pooperační ránu s využitím drénů a drenážních systémů. Teoretická část se věnuje drénům a drenážním systémům co se týče jejich druhu, materiálu, funkčnosti, hrudním drénům a operačním ranám a samotné ošetřovatelské péči. Výzkumná část je zaměřena na znalosti a ošetřovatelské postupy všeobecných sester v péči o pooperační rány s drény a drenážními systémy. Výstupem z bakalářské práce je standardní ošetřovatelský postup.
This bachelor thesis deals with knowledge of general nurses in postoperative wound care using drains and drainage systems. The theoretical part deals with drains and drainage systems in terms of their kind, material, functionality, chest drains and surgical wounds and nursing care itself. The research part focuses on the knowledge and nursing practices of general nurses in the care of postoperative wounds with drains and drainage systems. The output of the bachelor thesis is a standard nursing course.
Description
Subject(s)
drén, pacient, ošetřovatelská péče, drain, patient, nursing care
Citation
ISSN
ISBN